полуремарке, Кел Берг БТ 40

Начална цена: 13032.00 лв. Покажи в Euro

Населено място: СОФИЯ
Тип: Ремаркета

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 20.05.2019 до 20.06.2019
Обявяване на: 21.06.2019 09:00
Публикуванa на: 16.05.2019 14:03

Сканирани обявления:
Файл 1
Файл 2

Описание

Подписаният Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 487 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следните движими вещи, собственост на „БУЛГРЕЙН ТРАНС“ ЕООД, а именно: Полуремарке, Стас 0 383 ФАК, с рег. № В0728ЕС. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ВЕЩТА Е В РАЗМЕР НА 13 104 лв. /тринадесет хиляди сто и четири/ лв. Полуремарке Кел Берг БТ 40, с рег. № С3880ЕК. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ВЕЩТА Е В РАЗМЕР НА 13 032 лв. /тринадесет хиляди и тридесет и два / лв. Влекач Скания А4Х2, с рег. № В4734НК. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ВЕЩТА Е В РАЗМЕР НА 10 800 лв. /десет хиляди и осемстотин/ лв. Товарен автомобил Мерцедес Вито 110 цди, с рег. № В6201НК. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ВЕЩТА Е В РАЗМЕР НА 2844 лв. /две хиляди осемстотин четиридесет и четири/лв. Лек автомобил BMW X5 3.0, с рег. № СА1872ТН. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ВЕЩТА Е В РАЗМЕР НА 8640 лв. /осем хиляди шестстотин и четиридесет/ лв. Влекач ДАФ ФТ ХФ 105.460, с рег. № A8801KT. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ВЕЩТА Е В РАЗМЕР НА 14 832 лв. /четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и два/ лв. Влекач ДАФ ФТ ХФ 105.460, с рег. № A8805KT. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ВЕЩТА Е В РАЗМЕР НА 14 832 лв. /четиринадесет хиляди осемстотин тридесет и два/ лв. Полуремарке Кьогел СКПП 24, с рег. № У5084ЕЕ. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ВЕЩТА Е В РАЗМЕР НА 8 712 лв. /осем хиляди седемстотин и дванадесет/ лв. Полуремарке Кел Берг Кел Берг, с рег. №С7636ЕР. ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА НА ВЕЩТА Е В РАЗМЕР НА 13 104 лв. /тринадесет хиляди сто и четири/ лв. Гореописаните движими вещи служат за обезпечение на вземането на взискателя, съгласно Договор за особен залог вписан в ЦРОЗ с първоначално вписване № 2018080100916 от 19.07.2018г. и пристъпване към изпълнение от 03.09.2018г., вписано под № 2018090301420 с размер на обезпеченото вземане в размер на 4 832 000 евро. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 21.06.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 20.05.2019 г. и завършва на 20.06.2019 г.- 17.00 часа. Движимите вещи могат да бъдат преглеждани след предварителна уговорка на тел. 0700 20844 Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20188440402507. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 21.06.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на вещта се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/. Дата: 13.05.2019 г. Частен съдебен изпълнител: ________________ гр. София /Ст. Якимов/

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за МПС на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4299
  • Продажба на МПС: 203
  • Продажба на имущество: 262