ЕКСТРУДЕР за PVC профили, СМТ 80 LP

Начална цена: 11677.50 лв. Покажи в Euro

Тип имущество: Инструменти
Тип на търга: Публична продан

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 22.01.2018 до 22.02.2018
Обявяване на: 23.02.2018 09:00
Публикувана на: 19.01.2018 09:46

Сканирани обявления:
Обявление 1

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 494, ал. 2 ГПК във връзка с чл. 487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 22.01.2018 г. до 22.02.2018 г. на следните движими вещи, собственост на заложния длъжник „Випбилд 2000“ ЕАД за задължения на длъжника „Билдко“ ООД, а именно: ЕКСТРУДЕР за PVC профили за дограма, модел СМТ 80 LP, с фабричен номер 2801063/010, производител „CININNTI XTRUSION” - Австрия, инвентарен номер 160, със следните технически параметри: капацитет – до 350 кг/час, диаметър на шнековете – 80 мм, дължина – 4.90м., ширина – 1.60м., височина със силоз – 2.70м., тегло 4730 кг., мощност на електродвигателя – 49.4 кВт; Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 11677.50 лв. (единадесет хиляди шестстотин седемдесет и седем лева и петдесет стотинки). Същата представлява 90% от началната цена по предходната публична продан. ЕКСТРУДЕР за PVC профили за дограма, модел СМТ 80 LP, с фабричен номер 2801064/010, производител „CININNTI XTRUSION” - Австрия, инвентарен номер 161, със следните технически параметри: капацитет – до 350 кг/час, диаметър на шнековете – 80 мм, дължина – 4.90м., ширина – 1.60м., височина със силоз – 2.70м., тегло 4730 кг., мощност на електродвигателя – 49.4 кВт. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 11677.50 лв. (единадесет хиляди шестстотин седемдесет и седем лева и петдесет стотинки). Същата представлява 90% от началната цена по предходната публична продан. Вещите се продават отделно! Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Върху движимите вещи е учреден особен залог в полза на взискателя „Банка ДСК“ ЕАД въз основа на Договор за учредяване на особен залог върху движими вещи от 05.03.2008г., вписан в ЦРОЗ под №2008031200275 с вписвано пристъпване към изпълнение под №2012092102035. Интересуващите се от вещите могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат вещите могат да сторят това всеки ден от 12.00ч. до 13.00ч. на адреса, на който същите се намират – склад на „Медиа Транспорт“ ЕООД, находящ се в с. Казичене, община София, бул. „Околовръстен път“ №414 (лице за контакт – Петър Георгиев). За пазач на вещите е назначен взискателят „Банка ДСК“ ЕАД. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20127900402716 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 23.02.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имущество на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви