ОБОРУДВАНЕ И ИНВЕНТАР

Начална цена: 47593.20 лв. Покажи в Euro

Тип имущество: Битова техника
Тип на търга: Публична продан

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 30.06.2018 до 30.07.2018
Обявяване на: 31.07.2018 09:00
Публикувана на: 21.06.2018 18:11

Сканирани обявления:
Обявление 1

Описание

Подписаната Ренета Милчева Василева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. № 790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл. 474 ГПК, по искане на взискателя и със съгласието на длъжника и собственик на движимите вещи „ЕЛЕНА П” ЕООД, е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 30.06.2018 г. до 30.07.2018 г. на следните движими вещи, представляващи оборудване и инвентар обслужващ дейността на СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ (преди преустройството представляващо хотел и ресторант), находящо се в град София, Столична община – Район „Овча купел“, на улица „Любляна“ 46, където се намират и продаваните вещи, а именно: **********************************************ВЕЩИТЕ СА ОПИСАНИ В ПРИКАЧЕНОТО ОБЯВЛЕНИЕ************************************ Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 54, п.к. 1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798 и приключва на основание чл. 489, ал. 5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за движимите вещи е 47 593.20 лв. (четиридесет и седем хиляди петстотин деветдесет и три лева и двадесет стотинки). Същата представлява новата начална цена. Интересуващите се от проданта могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата /чл. 474 във вр. с чл. 488, ал. 2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат вещите, могат да сторят това всеки понеделник, сряда и петък, от 12.00ч. до 13.00ч. по местонахождението им: град София, Столична община – Район „Овча купел“, на улица „Любляна“ 46. За пазач е назначен Христо Рашев, тел.: 0888 706 112. Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG21 CECB 9790 1066 0623 00, BIC код CECBBGSF по изпълнително дело № 20157900400699 (чл. 489, ал. 1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 31.07.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл. 492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имущество на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 2756
  • Продажба на МПС: 165
  • Продажба на имущество: 248