Оборудване за шивашката промишленост

Начална цена: 418149.00 лв. Покажи в Euro

Тип имущество: Други вещи
Тип на търга: Публична продан

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Мария Красинова Цачева
Срок: от 15.10.2018 до 15.11.2018
Обявяване на: 16.11.2018 09:00
Публикувана на: 12.10.2018 11:45

Сканирани обявления:
Обявление 1

Описание

Подписаната Мария Цачева, частен съдебен изпълнител рег. № 840 с район на действие СГС, адрес на кантората гр. София, ул. „Христо Белчев” № 18, ет. 1, тел: 02/9836136, на основание чл.468 ГПК, чл. 474 (5) във връзка с чл. 477 (3) и чл. 487 ГПК по и.д. № 20178400400646 ОБЯВЯВАМ ПУБЛИЧНА ПРОДАН на съвкупност от движими вещи, представляващи оборудване за шивашката промишленост: кроячни и шевни машини и спомагателно оборудване, при начална цена, от която ще започне наддаването, определена съобразно чл. 468 (1) от ГПК, както следва: № Вид Броя 1 Робот за кроене LECTRA, сериен №6K0533, инв. №663 1 2 Кътър LECTRA, сериен №6C0522, инв. №596 1 3 Подлепваща машина MULTISTAR DX 1000 C/B, сериен №DXT100150, инв. №640 1 4 Шевна машина автомат BАSS, сериен №32 103 317 1 5 Шевна машина автомат PFAFF 3834, сериен №27 42 760, инв. №652 1 6 Шевна машина автомат PFAFF 3822, сериен №2742484, инв. №651 1 7 Шевна машина BROTHER мод. S7220-B-403, инв. №641 19 8 Шевна машина BROTHER модел 7200-В-403, инв. №642 45 9 Гладачна маса PFL, сериен №07-123, инв. №624 1 10 Гладачна маса PFS /S+B/, инв. №623, сериен №06-236 1 11 Съд за пара, инв. №633 8 12 Шевна машина BROTHER RH-9820-01, инв. №653, сериен №К6147328 1 13 Шевна машина BROTHER BE-438-D-01, инв. №655, сериен №G6Z69429 1 14 Шевна машина BROTHER BE-438-D-01, инв. №657, сериен №G6Z69426 1 15 Шевна машина BROTHER HE-800-A-21, инв. №654, сериен №F6Z67698 1 16 Оверлог FBN-210 BROTHER , сериен №J6H58003, J6H58011 2 17 Кътър LECTRA, сериен № 7A0621, инв. №664 1 18 Машина за оверлог FBN-210, инв. №643 , сериен №J6H58018, J6H58017 2 19 Компютър HP, инв. №662 6 20 Програмен продукт ELECTRA, инв. №661 1 21 Съд за вода INOX E/T7516, инв. №626 2 22 Ютия-парна, свързана с парната инсталация 18 23 Четка за пара BRA 500, инв. №632 1 24 Електронен блок, инв. №628 4 25 Настиловъчна машина BRIO 55-72, инв. №594, сериен №00117 1 26 Настиловъчна машина BRIO 55, инв. №660, сериен №00135 1 27 Настиловъчна машина BRIO 55, инв. №660, сериен №00139 1 28 Парогенератор SGI5 - 18kW, инв. №625, сериен № 8118, 8125 2 29 AИШМ ZM259G1-Машина пикир за сако, инв. №646, сериен №32023130 1 Началната цена, от която ще започне наддаването на вещите като съвкупност е в размер на 418 149 /четиристотин и осемнадесет хиляди сто четиридесет и девет / лева с включен ДДС. Вещите са собственост на длъжника „ДИКА СТИЛ” ООД, ЕИК 041027759, регистриран по ЗДДС и се намират на адрес: гр.София, 1360, район Връбница, ж.к,. Модерно предградие, ул. 3019 № 3 А. Проданта започва на 15.10.2018г. и завършва в края на работното време на 15.11.2018г. Проданта продължава един месец. Проданта се извършва в сградата на Софийски районен съд – София, ул. „Цар Борис ІІІ” № 54, съгласно чл. 488 от ГПК. Наддавателните предложения ще бъдат отворени в началото на работния ден на 16.11.2018г. (след изтичане на срока за подаване на писмени наддавателни предложения) в сградата на Софийски районен съд на бул. ,,Цар Борис IIІ” № 54, в присъствието на явилите се наддавачи. За обявяването на наддавателните предложения се съставя протокол, в който се вписват постъпилите наддавателни предложения. За купувач на движимите вещи като цяло се счита този, който е предложил най-висока цена. Обявяването на купувача се извършва от съдебния изпълнител в протокола, който се подписва от него (чл. 492 ГПК). Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи предложи устно цена по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък (чл. 492, ал.2 ГПК). Обявеният за купувач е длъжен в двуседмичен срок от приключването на проданта да внесе по сметка на съдебния изпълнител, предложената от него цена, като приспадне внесения задатък. Ако цената не бъде внесена в срока по чл. 492 (3) ГПК, съдебният изпълнител обявява за купувач на движимите вещи като цяло наддавачът, който е предложил следващата най-висока цена, ако и този наддавач не внесе предложената от него цена в едноседмичен срок от обявяването му за купувач съдебният изпълнител обявява за купувач, наддавача направил следващото по ред наддавателно предложение и постъпва така до изчерпване на всички наддавачи, предложили цена, равна на началната. Наддавачът, който е обявен за купувач, но не внесе предложената от него цена в едноседмичния срок от обявяването му за купувач, губи внесения за участието в проданта задатък. След плащане на цената от наддавач, обявен за купувач, внесеният задатък се връща на наддавачите, които не са били обявени за купувачи. Всички желаещи да участват в проданта на описаните вещи като цяло, могат да ги преглеждат по местонахождението им: гр.София, 1360, район Връбница, ж.к,. Модерно предградие, ул. 3019 № 3 А, след предварителна уговорка в кантората на чси на тел: 02/983 61 36. Книжата за проданта се намират в канцеларията на СРС на бул.”Цар Борис ІІІ” №54 на разположение на заинтересуваните лица. За участие в проданта се внася депозит в размер на 10% от началната цена по сметка на ЧСИ Мария Цачева IBAN: BG85RZBB91551093781115; BIC: RZBBBGSF при Райфайзенбанк ЕАД. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения надхвърлящи началната цена с повече от 30 на сто, са недействителни. Предложенията се подават в канцеларията на СРС на бул.”Цар Борис ІІІ” №54, което се отразява във входящ регистър.

ЧСИ

Име: Мария Красинова Цачева
Служебен номер: 840
Телефон: 02 - 9836136
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Христо Белчев" №18, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://mariatsacheva.com/
Виж всички активни обяви за имущество на Мария Красинова Цачева

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 4433
  • Продажба на МПС: 276
  • Продажба на имущество: 280