Системи за управление на продажби

Начална цена: 5266.80 лв. Покажи в Euro

Тип имущество: Други вещи
Тип на търга: Публична продан

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Стоян Благоев Якимов
Срок: от 16.09.2019 до 16.10.2019
Обявяване на: 17.10.2019 09:00
Публикувана на: 11.09.2019 13:00

Сканирани обявления:
Обявление 1
Обявление 2
Обявление 3
Обявление 4
Обявление 5
Обявление 6

Описание

Подписаната Помощник – Частен съдебен изпълнител Ирина Парапунова при Стоян Якимов, Частен съдебен изпълнител с район на действие Софийски градски съд, на основание чл. 474 и сл. от ГПК изнасям на ПУБЛИЧНА ПРОДАН следната съвкупност от движими вещи, описани с протокол от 12.03.2018 г., собственост на „Канопус Инвестмънтс“ ЕООД, а именно:   V-та обособена част: системи за управление и продажби 1 Система за управление на продажби - 3 бр. монитора, 3 бр. фиксирани принтера, 3 бр. касови чекмеджета, 3 бр. баркод скенера и 3 бр. дисплея 11 ЦЕНАТА, ОТ КОЯТО ЗАПОЧВА ПРОДАНТА ЗА V-ТА ОБОСОБЕНА ЧАСТ, Е В РАЗМЕР НА 5266.80 ЛЕВА Договор за особен залог на търговско предприятие, подписан във връзка със следния договор: Договор за поемане на кредитни ангажименти по линия за револвиращ кредит № 207/30.10.2012 г.; запор на ЧСИ Стоян Якимов. Проданта ще се проведе в канцеларията на Софийски районен съд, с адрес: гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54, на 17.10.2019 г. в началото на работния ден, като започва на 16.09.2019 г. и завършва на 16.10.2019 г.- 17.00 часа. Движимите вещи могат да бъдат преглеждани след предварителна уговорка на тел: 0886 275 163. За пазач на вещите е определен „Мъркюри“ ЕАД, ЕИК: 131443482. Задатъкът в размер на 10 на сто от началната цена се внася предварително по сметка на Частен съдебен изпълнител Стоян Якимов, рег. № 844 по сметка УНИКРЕДИТ БУЛБАНК АД, BG57UNCR70001520546988, BIC КОД: UNCRBGSF, с титуляр ЧСИ Стоян Якимов по изп. дело № 20188440400435. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Взискателят не внася задатък, ако вземането му надвишава неговия размер. Предложенията се подават в канцеларията на Софийски районен съд, което се отразява във входящия регистър / при условията на чл. 489 ал. 4 и 5 от ГПК/. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно до края на работното време в последния ден на проданта. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 17.10.2019 г. в началото на работния ден в сградата на Софийски районен съд в гр. София, бул. “Цар Борис III” № 54 ще се състави протокол и ще бъде обявен купувач от частния съдебен изпълнител /чл. 492 ал. 1 ГПК/. За купувач на имота се смята този наддавач, който е предложил най-висока цена. Ако най-високата цена е предложена от повече от един наддавач, купувачът се определя от съдебния изпълнител чрез жребий в присъствието на явилите се наддавачи. Ако при обявяване на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък ще се пристъпи към устно наддаване със стъпка в размер на един задатък /чл. 492, ал. 2 от ГПК/.

ЧСИ

Име: Стоян Благоев Якимов
Служебен номер: 844
Телефон: 0700 20 844
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Д-р Г. Вълкович" № 3
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.yakimov.eu
Виж всички активни обяви за имущество на Стоян Благоев Якимов

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3569
  • Продажба на МПС: 208
  • Продажба на имущество: 335