Везна електронна „Дейзи технолоджи", тип Елит 15 SM. зав. № 4928

Начална цена: 58.00 лв. Покажи в Euro

Тип имущество: Други вещи
Тип на търга: Публична продан

Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
ЧСИ: Татяна Бориславова Кирилова
Срок: от 20.12.2019 до 20.01.2020
Обявяване на: 21.01.2020 09:00
Публикувана на: 08.11.2019 15:03

Сканирани обявления:
Обявление 1

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ Татяна Кирилова, с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, адрес на кантората: гр.Плевен, ул.”Ресен”№15, ет.1, тел.:064/806 778 О Б Я В Л Е Н И Е по изп.дело № 595/ 2016 г. с Изх. № 49933/ 08.11.2019г. Подписаната Татяна Кирилова, ЧСИ с район на действие ОС-Плевен, рег.№815 на КЧСИ, обявявам на интересуващите се, че от 20.12.2019г. до 17.00 часа на 20.01.2020г., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, в град Плевен, на ул.”Димитър Константинов” №25, ще се проведе втора публична продажба, приключваща в края на работното време на последния ден на следното движимо имущество, собственост на ЕДНОЛИЧЕН ТЪРГОВЕЦ „ТОНИ ПЕТРОВ“, представляван от Тони Милков Петров, а именно: № местополо-жение Наименование Година на въвеж. При първоначална цена 1 Брестовец Везна електронна „Дейзи технолоджи", тип Елит 15 SM. зав. № 4928 2006 58 лв 2 Брестовец Хоризонтална хладилна витрина Iceking 1700 mm - неработеща 2006 138 лв 3 Брестовец Хоризонтална хладилна витрина Iceking 1700 mm- неработеща 2006 138 лв 4 Брестовец Хладилен агрегат с изпарител за камера 10 m3 2006 846 лв 5 Брестовец Хладилен агрегат с изпарител за камера 10 m3 2006 846 лв 6 Брестовец Маса помощна /щанд маса/ 2006 72 лв 7 Брестовец Телефонна централа Siemens HiPath 3550 2/28 - 260 лв 8 Брестовец Бариера 615 BPR Stahdard 2006 340 лв 9 Брестовец Каса желязна Mauer - 30/20/20 cm 2006 43 лв ЕТ „ТОНИ ПЕТРОВ“ е дерегистриран по ЗДДС на 02.03.2017г. Тежести: Съгласно Удостоверение №1016588/18/07/2016г., издадено от ЦРОЗ, в полза на „ТОКУДА БАНК” АД са вписани особени залози по реда на ЗОЗ с рег. №2012083001741, подновено под вписване №20170800401144 и №2012083001780, подновено под вписване №2017080401112 Интересуващите се от движимите вещи могат да се явят в канцеларията ми всеки присъствен ден и час, за да прегледат книжата. Книжата за проданта се държат в деловодството на СИС при РС-Плевен, ет.2 на разположение на всеки, който се интересува от движимите вещи. Всички желаещи да прегледат движимите вещи могат да сторят това всеки вторник и четвъртък от 14 ч. до 16 ч., в с. Брестовец, община Плевен, ул.“Тодор Първанов" №19, при управителя Тони Петров. За участие в наддаването по сметка на съдебния изпълнител се внася задатъкът 10 на сто върху началната цена съгласно чл.489, ал.1 от ГПК по сметка в „ЦЕНТРАЛНА КООПЕРАТИВНА БАНКА“ АД, IBAN:BG66 CECB 9790 50D4 5129 00, BIC: CECBBGSF-титуляр ЧСИ Татяна Кирилова, по изп.дело № 20168150400595/16г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в Районен съд Плевен, което се отразява във входящ регистър /чл. 489, ал. 4 ГПК/. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най‑късно в този срок. /чл. 489, ал. 5 ГПК/.Наддавателни предложения от лица, които нямат право за вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. /чл. 489, ал. 6 ГПК/. На 21.01.2020 год. в 9.00ч., в сградата на СЪДЕБНАТА ПАЛАТА, град Плевен, зала №10, етаж 4 в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявява купувача. Ако при обявяването на купувача някой от явилите се наддавачи устно предложи цена, по-висока с размера на един задатък, съдебният изпълнител отразява предложението в протокола и след като наддавачът го подпише, съдебният изпълнител пита три пъти има ли желаещи да предложат по висока цена с размера на още един задатък. Ако постъпи предложение, то се отразява в протокола и наддавачът го подписва. След изчерпване на предложенията за купувач на имота се обявява този наддавач който е предложил най-висока цена. гр.Плевен, 08.11.2019г. Частен съдебен изпълнител: ..............................

ЧСИ

Име: Татяна Бориславова Кирилова
Служебен номер: 815
Телефон: 064 – 806 778; 0879-125 174
E-mail: [email protected]
Адрес: Плевен, ул. Ресен No15, ет.1
Окръжен съд: Окръжен съд Плевен
Уеб сайт: http://www.taniakirilova.com
Виж всички активни обяви за имущество на Татяна Бориславова Кирилова

Актуални обяви

  • Продажба на имоти: 3079
  • Продажба на МПС: 233
  • Продажба на имущество: 280