Други

Начална цена: 36000.00 лв. Покажи в EUR

650 кв.м., Веселиново

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 20.10.2017 09:00
Публикувана на: 30.08.2017 15:42
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 19.09.2016г.-до 19.10.2016г. ще се проведе първа публична продан по изп. дело №.20158780401003, в сградата на РС-Ямбол, като на 20.10.2016г.в 09.00 ч. в залата на съда ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Станимир Димов Демирев Станимир Иванов Минчев, Николай Петров Обретенов, а именно: УПИ VII-266 с площ от 650 кв.м., в кв. 7 по плана на с. Веселиново, общ. Тунджа, на ул. „Христо Ботев” 17, ведно с построените в имота МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА С ПРИСТРОЙКА с обща застроена площ от 100 кв.м., НАВЕС С ОГРАДНИ СТЕНИ със ЗП от 40 кв.м., при съседи на УПИ: улица; УПИ XIV-266; IV-33; V- 34, VI-34. - Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 36 000 лв./тридесет и шест хиляди лева/ Имотът е собственост на Мария Русева Тодорова и Елена Дженкова Джеджева, за него е вписана ипотека в полза на Райфайзенбанк България ЕАД за обезпечаване вземане в размер на 29 000 лв., ведно с лихви, такси и разноски, наложена е и възбрана в полза на взискателите. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол,което се отразява във входящия регистър.Направените предложения под оценката са недействителни .Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При възлагане на имота след публичната продан купувачът дължи разноски в общ размер на 5.6% върху стойността за издаване на постановление, местен данък при придобиване на имот, вписване и въвод. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-19.10.2017г.-17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете Гр.Ямбол, 30.08.2017г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви