Офис

Начална цена: 40320.00 лв. Покажи в EUR

271 кв.м., КЪРДЖАЛИ
СПЗ „Изток”, район „Петрол”

Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
ЧСИ: Росен Росенов Сираков
Срок: от 11.09.2017 до 11.10.2017
Обявяване на: 12.10.2017 09:30
Публикувана на: 05.09.2017 15:45
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 40909.122.170.1.1 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно, точка, едно/, разположен в южната част на ПЪРВИ ЕТАЖ в триетажна масивна АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 40909.122.170.1/четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно/, изградена в имот с идентификатор 40909.122.170 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, в СПЗ „Изток”, район „Петрол”, който обект е със застроена площ 270,81 кв.м. /двеста и седемдесет цяло и осемдесет и една стотни квадратни метра/ и се състои от читалня, библиотека, технически кабинет, офис, абонатна, съблекалня и коридор, ведно с припадащите се 27,62 % /двадесет и седем цяло и шестдесет и две стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 56,11 кв.м. /петдесет и шест цяло и единадесет стотни квадратни метра/, при граници на обекта: над обекта: 40909.122.170.1.2, под обекта – няма, на същия етаж – няма. НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 40 320,00 /ЧЕТИРИДЕСЕТ ХИЛЯДИ ТРИСТА И ДВАДЕСЕТ/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. СДЕЛКАТА Е НЕОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА ПО ЗДДС. 2. САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ с идентификатор 40909.122.170.1.2 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно, точка, две/, разположен в южната част на ВТОРИ ЕТАЖ в триетажна масивна АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА с идентификатор 40909.122.170.1/четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет, точка, едно/, изградена в имот с идентификатор 40909.122.170 /четиридесет хиляди деветстотин и девет, точка, сто двадесет и две, точка, сто и седемдесет/ по кадастралната карта на гр. Кърджали, в СПЗ „Изток”, район „Петрол”, който обект е със застроена площ 354,87 кв.м. /триста петдесет и четири цяло и осемдесет и седем стотни квадратни метра/ и се състои от фоайе, дванадесет офис-стои, два коридора, заседателна зала и санитарен възел с две тоалетни клетки и умивални, ведно с припадащите се 36,19 % /тридесет и шест цяло и деветнадесет стотни процента/ идеални части от общите части на сградата в размер на 73,52 кв.м. /седемдесет и три цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, при граници на обекта: над обекта: 40909.122.170.1.3, под обекта – 40909.122.170.1.1, на същия етаж – няма НАЧАЛНАТА ЦЕНА, ОТ КОЯТО ЩЕ ЗАПОЧНЕ НАДДАВАНЕТО, Е В РАЗМЕР НА: 45 600,00 /ЧЕТИРИДЕСЕТ И ПЕТ ХИЛЯДИ И ШЕСТОТИН/ ЛЕВА /80 % ОТ НАЧАЛНАТА ЦЕНА ПО ПЪРВАТА ПУБЛИЧНА ПРОДАН, КОЯТО Е 75 % ОТ ПАЗАРНАТА СТОЙНОСТ НА ИМОТА, ОПРЕДЕЛЕНА ОТ ВЕЩО ЛИЦЕ СЛЕД РАЗПОРЕЖДАНЕ НА ЧСИ И ОТРАЗЕНА В ЗАКЛЮЧЕНИЕТО НА ЕКСПЕРТИЗАТА ЗА СТОЙНОСТТА НА НЕДВИЖИМИЯ ИМОТ/. СДЕЛКАТА Е НЕОБЛАГАЕМА ДОСТАВКА ПО ЗДДС.

ЧСИ

Име: Росен Росенов Сираков
Служебен номер: 812
Телефон: 0361 – 62112; 0 886 - 560 860
E-mail: [email protected]
Адрес: Кърджали, бул. България No47,ет.4,офис 39
Окръжен съд: Окръжен съд Кърджали
Уеб сайт: http://www.rosen-sirakov.com/
Виж всички активни обяви за имоти на Росен Росенов Сираков

Актуални обяви