Двустаен апартамент

Начална цена: 11250.00 лв. Покажи в EUR

46 кв.м., ВАРНА
1/2 ид.ч.

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Срок: от 09.09.2017 до 09.10.2017
Обявяване на: 10.10.2017 11:50
Публикувана на: 08.09.2017 16:23
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Изпълнително дело №: 20097110400244 Изходящ №: 24217 / 08.08.2017 г. ОБЯВЛЕНИЕ Подписаната Даниела Петрова - Янкова частен съдебен изпълнител рег. № 711, с район на действие ОС – гр. Варна, обявявам на интересуващите се, че от  09.09.2017 до 09.10.2017 в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, ще се проведе публична продан, приключваща в края на работното време на последния работен ден – 09.10.2017, на следния недвижим имот, собственост на длъжника по делото ДИНКО ИВАНОВ ИВАНОВ, в полза на БАНКА ДСК ЕАД по изп.дело № 20097110400244 по описа на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова, а именно: ½ идеална част от АПАРТАМЕНТ № 41 /четирдесет и едно/, находящ се в гр. Варна, ж.к. „Възраждане”, ІІІ-ти микрорайон, блок №63 /шестдесет и три/, вход 2 /две/, етаж 6 / шест/, състоящ се от две стаи, баня – тоалет, дрешник и входно антре със застроена площ от 46.95 /четирдесет и шест цяло деветдесет и пет стотни/кв.м., с принадлежащото избено помещение №41 /четирдесет и едно/ със застроена площ от 2.42 /две цяло четирдесет и два/ кв.м. и 0.6668% /нула цяло шест хиляди шестстотин шестдесет и осем десетохилядни/ идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху припадащата се част от терена на комплекса при съседи на жилището: изток – ап.40; запад – ап.42; север стълбище и ап. 40 и ап.42; юг – зелени площи; горе – ап.44; долу – ап.38 и на избеното помещение: изток – стълбище; запад – избен коридор; север – зелени площи; юг – изба на ап.47; горе – жилища. Върху имота има наложени възбрани по изпълнителното дело. На осн. чл. 485, вр. чл. 468 от ГПК определям начална цена, от която да започне наддаването в размер на  11 250.00 лв. (единадесет хиляди двеста и петдесет лева) лева. Интересуващите се от имота могат да се явят в кантората на частен съдебен изпълнител рег. № 711 Даниела Петрова - Янкова на адрес: гр. Варна, ул. „Ангел Кънчев” № 19, ет. 3, ап. 1 и в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, всеки присъствен ден от  09.09.2017 до 09.10.2017 от 9.00 до 17.00 часа, за да прегледат книжата, след заплащане на такса в размер на 24,00 лв. с ДДС, на осн. т. 19 от ТТРЗЧСИ. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това от  09.09.2017 до 09.10.2017,  всеки вторник и четвъртък от 17.00 до 19.00 часа по местонахождение на имота в гр. Варна, жк Възраждане, бл. 63, вх. 2, ет. 6, ап. 41. Задатъкът – 10% върху първоначалната цена на продаваемия имот на основание чл. 489, ал. 1 от ГПК за участие в проданта, се внася по сметка на частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова  в банкова сметка Банка ДСК ЕАД, IBAN BG14 STSA 9300 0012 1991 40, BIC код STSABGSF, по изп.дело 20097110400244. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи, и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА,  всеки делничен ден от понеделник до петък от  09.09.2017 до 09.10.2017, от 9.00 до 17.00 часа, което се отразява във входящия регистър. На 10.10.2017 от 11.50 часа, частен съдебен изпълнител Даниела Петрова – Янкова в сградата на РАЙОНЕН СЪД ВАРНА, в присъствието на явилите се наддавачи обявява постъпилите наддавателни предложения, за което съставя протокол и обявява купувача на имота.

ЧСИ

Име: Даниела Здравкова Петрова - Янкова
Служебен номер: 711
Телефон: 052 645900
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, ул. Ангел Кънчев No19, ет.3, ап.1
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Даниела Здравкова Петрова - Янкова

Актуални обяви