Производствен имот

Начална цена: 1437080.80 лв. Покажи в EUR

17046 кв.м., ПАЗАРДЖИК
ул.Царица Йоанна №25

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Срок: от 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 13.10.2017 15:00
Публикувана на: 11.09.2017 13:08

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаният ЧСИ Мария Ангелова, рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 12.09.2017г. до 12.10.2017г. ще се проведе публична продан – втора по ред в сградата на Районен съд – гр. Пазарджик, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на последния ден (12.10.2017г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 13.10.2017г. от 15.00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд – гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум„ № 3, на недвижими имоти, собственост на длъжника по изп. дело „ТЕХ ПАРК ОПТЕЛА“ АД C ЕИК 825397012 с адрес: гр/с. ПЛОВДИВ, район "Тракия"ул. "Вълко Шопов" № 14, находящ се в гр. Пазарджик, ул. ул. „Царица Йоанна (Родопи) № 25, за удовлетворяване вземането на взискателите по изпълнителното дело, а именно: т. 1. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.508 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, осем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 0, ул. Царица Йоанна (Родопи) № 25; Площ 4 187 /четири хиляди сто осемдесет и седем/ кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За черната и цветната металургия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 10710; квартал: 1 (първи); парцел: XXXIII; Съседи: 55155.508.507; 55155.508.515; 5155.508.509; 55155.508.77; 55155.508.506, ведно с находящите в поземления имот сгради: Сграда с идентификатор 55155.508.508.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, осем, точка, едно); Застроена площ: 388 /триста осемдесет и осем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.508.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, осем, точка, две); Застроена площ: 98 /деветдесет и осем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.508.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, осем, точка, три); Застроена площ: 14 /четиринадесет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Към момента на извършване на изпълнителните действия (опис и оценка), посочената сграда е НЕСЪЩЕСТВУВАЩА. Началната цена от която ще започне наддаването за посочения поземлен имот ведно с построените в него сгради е в размер на 122 698,20 лв. (сто двадесет и две хиляди шестстотин деветдесет и осем лева и двадесет стотинки) предсатвляваща 80 на сто от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във вр. с чл. 484, чл. 485, чл. 468 от ГПК, ведно с включения в началната цена ДДС, за съответната облагаема част. т. 2. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.507 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 0, ул. Царица Йоанна (Родопи) № 25; Площ 3 823 /три хиляди осемстотин двадесет и три/ кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За черната и цветна металургия; Стар единтификатор: Няма; Номер по предходен план: 10710; квартал 1 (първи); Парцел: XXXII; Съседи: 55155.508.515; 55155.508.508; 55155.508.506, ведно с находящите в поземления имот сгради: Сграда с идентификатор 55155.508.507.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, едно); Застроена площ: 354 /триста петдесет и четири квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.507.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, две); Застроена площ: 309 /триста и девет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.507.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, три); Застроена площ: 290 /двеста и деветдесет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.507.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, четири); Застроена площ: 348 /триста четиридесет и осем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.507.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, пет); Застроена площ: 479 /четиристотин седемдесет и девет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.507.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, нула, седем, точка, шест); Застроена площ: 388 /триста осемдесет и осем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Началната цена от която ще започне наддаването за посочения поземлен имот ведно с построените в него сгради е в размер на 242 521,16 лв. (двеста четиридесет и две хиляди петстотин двадесет и един лева и шестнадесет стотинки), предсатвляваща 80 на сто от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във вр. с чл. 484, чл. 485, чл. 468 от ГПК, ведно с включения в началната цена ДДС, за съответната облагаема част. т. 3. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.141 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, едно, четири, едно), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 0, ул. Царица Йоанна (Родопи) № 25; Площ: 4267 /четири хиляди двеста шестдесет и седем квадратни метра/ кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За черната и цветната металургия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 10710; квартал: 1 (първи); парцел: XXX; Съседи: 5155.508.505; 55155.508.515; 551555.508.506; 55155.508.110, 55155.508.109; 551155.508.9002, ведно с находящата в поземления имот сграда: Сграда с идентификатор 55155.508.141.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, едно, четири, едно, точка, едно); Застроена площ: 1554 /хиляда петстотин петдесет и четири квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Началната цена от която ще започне наддаването за посочения поземлен имот ВЕДНО с построените в него сгради е в размер на 319 637,60 лв. (триста и деветнадесет хиляди шестстотин тридесет и седем лева и шестдесет стотинки), предсатвляваща 80 на сто от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във вр. с чл. 484, чл. 485, чл. 468 от ГПК, ведно с включения в началната цена ДДС, за съответната облагаема част. т. 4. Поземлен имот с идентификатор 55155.508.510 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г./28.10.2008 г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК; Последно изменение със заповед: Няма издадена заповед за изменение в КККР; Адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 0, ул. Царица Йоанна (Родопи) № 25; Площ: 17046 /седемнадесет хиляди и четиридесет и шест квадратни метра/ кв.м.; Трайно предназначение на територията: Урбанизирана; Начин на трайно ползване: За черната и цветната металургия; Стар идентификатор: няма; Номер по предходен план: 10710; квартал: 1 (първи); парцел: I; Съседи: 55155.508.504; 55155.508.9003; 55155.508.149; 55155.508.145; 55155.508.509; 55155.508.515, ведно с находящите в поземления имот сгради: Сграда с идентификатор 55155.508.510.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно); Застроена площ: 289 /двеста осемдесет и девет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Жилищна - еднофамилна; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.2 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, две); Застроена площ: 262 /двеста шестдесет и два квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 3 (три); Предназначение: Жилищна - еднофамилна; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.3 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, три); Застроена площ: 2353 /две хиляди триста петдесет и три квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.4 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, четири); Застроена площ: 10 /десет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.5 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, пет); Застроена площ: 98 /деветдесет и осем квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Сграда със специално предназначение; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.6 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, шест); Застроена площ: 318 /триста и осемнадесет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.7 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, седем); Застроена площ: 1680 /хиляда шестстотин и осемдесет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.8 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, осем); Застроена площ: 55 /петдесет и пет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Сграда за енергопроизводство; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.9 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, девет); Застроена площ: 74 /седемдесет и четири квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.10 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно, нула); Застроена площ: 1589 /хиляда петстотин осемдесет и девет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.11 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно, едно); Застроена площ: 194 /сто деветдесет и четири квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.12 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно, две); Застроена площ: 116 /сто и шестнадесет квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 2 (два); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.13 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно, три); Застроена площ: 31 /тридесет и един квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма; Сграда с идентификатор 55155.508.510.14 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, осем, точка, пет, едно, нула, точка, едно, четири); Застроена площ: 306 /триста и шест квадратни метра/ кв.м.; брой етажи: 1 (един); Предназначение: Промишлена сграда; Стар идентификатор: Няма; Номер по предходен план: няма. Началната цена от която ще започне наддаването за посочения поземлен имот ВЕДНО с построените в него сгради е в размер на 1 437 080,80 лв. (един милион четиристотин тридесет и седем хиляди осемдесет лева и осемдесет стотинки), предсатвляваща 80 на сто от началната цена по първата продан, съгласно чл. 494, ал. 2 във вр. с чл. 484, чл. 485, чл. 468 от ГПК, ведно с включения в началната цена ДДС, за съответната облагаема част. Върху описаните недвижими имоти има следните вписвания в Агенция по вписванията (Служба по вписванията) при Районен съд Пазарджик. Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 1102 / 16.02.2016г., том 1, № 96 / 2016г., дв. вх. рег. № 1102 / 16.02.2016г. по изп. дело № 798 / 2015г по описа на ЧСИ Мария Ангелова с район на действие Окръжен съд Пазарджик. Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 9510 / 14.10.2014г., том 3, № 190 / 2014г., дв. вх. рег. № 9508 / 14.10.2014г. по изп. дело № 484 / 2012г по описа на ЧСИ Минка Цойкова с район на действие Окръжен съд Пловдив. Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 619 / 07.02.2012г., том 1, № 54 / 2012г., дв. вх. рег. № 620 / 07.02.2012г. по изп. дело № 301 / 2010г. по описа на СИС - Пазарджик. Интересуващите се от горепосочените недвижими имоти могат да прегледат книжата в канцеларията на Районен съд Пазарджик, всеки работен ден. Всички желаещи да огледат имота могат да сторят това във времето за огледи: понеделник, сряда и петък от 13:00 до 16:00 часа, чрез изрична молба в която да посочеят деня и часа за оглед. Допълнителен телефон за връзка 0882 14 87 99 в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. Задатък от 10% върху началната цена за недвижимия имот /за всеки имот поотделно/, съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC код CECBBGSF с титуляр Мария Ганчева Николова - Ангелова, по изп. дело № 798 / 2015г. на ЧСИ рег. № 884, като в платежното нареждане изрично се посочва - за кой от изброените от точка 1 до точка 4 имоти се касае внесения задатък. Наддавателните предложения ведно с внесените задатъци към тях в запечатан плик, следва да постъпят в деловодството на Районен съд Пазарджик най-късно до 17,00 часа на 12.10.2017г. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум „№ 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМAНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на на 13.10.2017г. (петък) от 15:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд - гр. Пазарджик, на адрес: гр. Пазарджик, ул. „Хан Крум„ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).

ЧСИ

Име: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Служебен номер: 884
Телефон: 034 98 61 51
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11, ет. 0
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.maria-angelova.net
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Ганчева Николова - Ангелова

Актуални обяви