Земеделски имот

Начална цена: 2107.50 лв. Покажи в EUR

5585 кв.м., Брацигово

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Деница Йорданова Станчева
Срок: от 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 26.10.2017 11:00
Публикувана на: 11.09.2017 13:55
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

2. Земеделски имот с номер 129033 /сто двадесет и девет хиляди и тридесет и три/, находящ се в местността „Семейлика в землището на град Брацигово, ЕКАТТЕ 06207, без адресна регистрация, начин на трайно ползване – пасище, мера, категория на земята при неполивни условия – осма, с площ на имота от 5,585 дка /пет декара петстотин осемдесет и пет квадратни метра/, при граници и съседи на имота:имот с номер 129025, имот с номер 000273, имот с номер 129028 и имот с номер 129032, който съгласно схема на АГКК е Поземлен имот с идентификатор 06207.5.319, находящ се в гр. Брацигово, общ. Брацигово, обл. Пазарджик по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-43/19.10.2012 г. на Изпълнителния директор на АГКК. Последно изменение със заповед:няма. Адрес на поземления имот:местност СЕМЕЙЛИКА, с площ от 5585 кв.м. Трайно предназначение на територията: Земеделска. Начин на трайно ползване:Пасище, при граници и съседи:06207.5.63,06207.5.320,06207.5.65,06207.5.56.

ЧСИ

Име: Деница Йорданова Станчева
Служебен номер: 889
Телефон: 034 444 044
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Иван Вазов № 1, ет.3
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.denicastancheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Деница Йорданова Станчева

Актуални обяви