Производствен имот

Начална цена: 288600.00 лв. Покажи в EUR

1527 кв.м., ВЕЛИНГРАД

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Георги Ценов Тарльовски
Срок: от 12.09.2017 до 12.10.2017
Обявяване на: 13.10.2017 14:00
Публикувана на: 11.09.2017 14:20

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИМОТ № 8846 (осем хиляди осемстотин четиридесет и шест), за който е образуван УПИ XV (римско петнадесет) отреден „за Производство и услуги“, с площ от 1 527,00 кв.м. (хиляда петстотин двадесет и седем квадратни метра), находящ се в квартал 117 (сто и седемнадесети) по кадастралния плана на гр. Велинград, ЕКАТТЕ 10450, общ. Велинград, одобрен със Заповед № 1109 от 07.08.2004 г. на Кмета на община Велинград. Регулационният план е одобрен с Решение № 414 от 27.11.2014 г. на общински съвет Велинград и заповед № 1075 от 18.08.2005 г., ВЕДНО с изградените в имота на етап „груб строеж“ съгласно АКТ 14 за приемане на конструкцията МЕТАЛЕН НАВЕС, преустроен в ЦЕХ ЗА ДЪРВЕНИ ОПАКОВКИ със застроена площ от 408,00 кв.м. (четиристотин и осем квадратни метра) разположен в северозападната част на имота и МЕТАЛЕН НАВЕС, преустроен в ЦЕХ ЗА ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ със застроена площ 440,00 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра) и разгъната застроена площ – 500,00 кв.м. (петстотин квадратни метра), разположен в югозападната част на имота, съгласно одобрен Архитектурен проект от 17.01.2006 г. на главния архитект на Община „Велинград“ и Разрешение за строеж № 17/26.01.2006 г. на Община „Велинград“ за преустойство на съществуващи метални навеси във ФАБРИКА ЗА ОПАКОВКИ, при съседи на имота по скица: УПИ XXII – 8845 Произв. Терен на ЕТ „СИМЕ-ТРАНС-СИМЕОН БЕЛИЧЕНОВ“, УПИ XVIII – 8844 Произв. Терен на „ВЕСИНЕЛ-ВКВ“ ЕООД, УПИ XXIV – 8843 Произв. Терен на Петър Димитров Каров и др., УПИ XX – 8202 Произв. Терен на „ВЕСИНЕЛ-ВКВ“ ЕООД, УПИ XVIII – 8203 Произв. Терен на ЕТ „ВЕГ-ВАЛЕРИ ПЕНИН“, УПИ XXV – 8847 Произв. Терен на Лефтер Карамфилов Хаджиев, Гробище на Община Велинград с пълен № 508.2970 и Улица на Община Велинград с пълен № 508.9703 по скица, а по нотариален акт за учредяване на договорна ипотека № 37, том IV, рег. № 3988, дело № 621/2008 г., вписан в службата по вписванията – Велинград с вх. № 1045/09.07.2008 г., акт № 131/2008 г., том I, дело № 832/2008 г. УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XV-2420 (парцел петнадесети за имот две хиляди четиристотин и двадесети) - „За производство и услуги“ с площ от 1 524,00 кв.м. (хиляда петстотин двадесет и четири квадратни метра), находящ се в квартал 117 (сто и седемнадесети) по плана на гр. Велинград, ВЕДНО с посторените в имота МЕТАЛЕН НАВЕС, преустроен в ЦЕХ ЗА ДЪРВЕНИ ОПАКОВКИ, със застроена площ от 408,00 кв.м. (четиристотин и осем квадратни метра), разположен в северозападната част на имота и МЕТАЛЕН НАВЕС, преустроен в ЦЕХ ЗА ХАРТИЕНИ ОПАКОВКИ със застроена площ от 440,00 кв.м. (четиристотин и четиридесет квадратни метра) и разгъната застроена площ от 500,00 кв.м. (петстотин квадратни метра), разположен в югозападната част на имота, при съседи на имота: север – улица и УПИ XXII – 2420, УПИ XXIII – 2420 и УПИ XXIV – 2420, изток - УПИ XXV – 2420, запад – УПИ – XX 2420 и УПИ XVII – 2420 и от юг – гробища кв. Лъджене.

ЧСИ

Име: Георги Ценов Тарльовски
Служебен номер: 882
Телефон: 034 918 181
E-mail: [email protected]
Адрес: Пазарджик 4400, ул. „Цар Самуил“ № 10 А, ет. 2, офис № 8
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.gtarlyovski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Ценов Тарльовски

Актуални обяви