Хотел

Начална цена: 262500.00 лв. Покажи в EUR

58129 кв.м., Писанец
ИД 930/2013

Окръжен съд: Окръжен съд Русе
ЧСИ: Венцислав Йорданов Маринов
Срок: от 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 20.10.2017 10:00
Публикувана на: 12.09.2017 10:42
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ХОТЕЛСКИ КОМПЛЕКС с БАСЕЙН и РИБАРНИК с обща площ 58 129 кв.м. /петдесет и осем хиляди сто двадесет и девет квадратни метра/, находящи се в с. Писанец, общ. Ветово, състоящ се от: ТЕРЕН, представляващ ИМОТ № 000340 /нула нула нула три четири нула/ с ЕКАТТЕ 56441, целият с площ 5022 кв.м. /пет хиляди двадесет и два квадратни метра/, образуван от бивш поземлен имот 000331 /триста тридесет и едно - „рибарник“/, при граници: имот № 000326 - храсти, имот № 000329 – друга селищна територия, имот № 000337 – жилищна територия, имот № 000876 – ведомствен път, имот № 000342 - рибарник, заедно с построения в него хотелски комплекс с басейн, представляващ МАСИВНА ЧЕТИРИЕТАЖНА СГРАДА със застроена площ 568 кв.м. /петстотин шестдесет и осем квадратни метра/ и РЗП 2820 кв.м. /две хиляди осемстотин и двадесет квадратни метра/, състоящ се от: сутерен с разположени в него складови помещения, котелно помещение, перално и сушилно помещение; първи етаж с разположен в него ресторант с кухня, фоайе, санитарни възли, стая на управителя и стая за персонала; втори етаж с разположени в него два апартамента и осем стаи; трети етаж с разположени в него три апартамента и пет стаип; четвърти етаж с разположен в него един апартамент, съгласно Разрешение за строеж № 42 от 12.12.2006 г., Архитектурен проект с обяснителна записка и ИМОТ с № 000342 /нула нула три четири две/, находящ се в землището на село Писанец, общ. Ветово, с ЕКАТТЕ 56441 /пет шест четири четири едно/; с площ: 53 107 кв. м. /петдесет и три хиляди сто и седем квадратни метра/; начин на трайно ползване: РИБАРНИК; категория за земята при неполивни условия: четвърта, ведно с построените в рамките на водната площ - РИБАРСКА КЪЩИЧКА с площ 62.00 кв.м. /шестдесет и два квадратни метра/ и СКЛАД с площ 28.00 кв.м. /двадесет и осем квадратни метра/. Граници и съседи: имот № 000340 – рибарник; имот № 000876 - ведомствен път; имот № 000330 – пасище, мера; имот № 000878 – полски път; имот № 000087 – храсти; имот № 000086 – природна забележителност; имот № 000326 – храсти. Имотите са образувани от разделянето на имот № 000331 /нула нула нула три три едно/. НОВА НАЧАЛНА ЦЕНА: 262 500.00 лв. учредена Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК ЕАД, за имот № 000340 в размер на 300 000 лева, учредена Договорна ипотека в полза на БАНКА ДСК ЕАД, за имот № 000342 в размер на 50 000 лева Определям всеки вторник и петък от 12:00 ч. до 18:00 ч. за оглед на имота.

ЧСИ

Име: Венцислав Йорданов Маринов
Служебен номер: 833
Телефон: 082 - 822699
E-mail: [email protected]
Адрес: Русе, ул. Александровска 17
Окръжен съд: Окръжен съд Русе
Уеб сайт: http://www.csimarinov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Венцислав Йорданов Маринов

Актуални обяви