Парцел

Начална цена: 36420.00 лв. Покажи в EUR

313 кв.м., СОФИЯ
гр. София, "Овча купел" - 1

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 19.09.2017 до 19.10.2017
Обявяване на: 20.10.2017 11:00
Публикувана на: 12.09.2017 11:14
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 68134.4333.1160, гр. София, общ. Столична, обл. София(столица), по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-51/15.07.2010г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-22-293/08.11.2010 г. на Началник на СГКК-София,адрес на поземления имот: гр. София, район Овча купел, площ: 313 кв. м., трайно предназначение на територията: урбанизирана, начин на трайно ползване: за друг вид застрояване, стар идентификатор: няма, номер по предходен план: 343, квартал 105, съседи: 68134.4333.2931, 68134.4333.1157, 68134.4333.2932, който е идентичен с недвижим имот, описан в Нотариален акт за учредяване на договорна ипотека, вписан в Служба по вписвания – София, № от дв. вх. рег. 21082, дата от дв. вх. рег. 26.05.10 г., тип акт: учредяване на договорна ипотека, книга: договорни ипотеки; акт том 12; акт номер 108; година: 2010, а именно: поземлен имот, находящ се в град София , Столична община, район „Овча купел“, целият с площ от 310 кв.м., съставляващ поземлен имот 343, от квартал 105 по регулационния план на град София, местността ж.к. Овча купел – 1, при съседи на имота по доказателствен акт за собственост: север – улица и от три страни поземлени имоти от квартал 105 и при съседи на имота по скица: улица и поземлен имот без планоснимачни номера от квартал 105, като съгласно Заповед № РД-50-09-79/06.03.1984 г. и Заповед № РД-09-71/14.03.2000 г., поземлен имот номер 343 е предвиден за ОЖС, заедно с всички настоящи и бъдещи подобрения в имота.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората - Вероника Колева, тел. 0877 318 244,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви