Търговски имот

Начална цена: 33900.00 лв. Покажи в EUR

51 кв.м., ПАЗАРДЖИК
ул. „Бунтовник“ № 2, ет. 0

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 15:30
Публикувана на: 12.09.2017 16:01
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.266.1.14 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, шест, шест, точка, едно, точка, едно, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, а по акт за собственост: търговски обект – Магазин № 1 (едно), адрес на самостоятелния обект в сграда: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Бунтовник“ № 2, ет. 0, а по акт за собственост: гр. Пазарджик, ул. „Бунтовник“/ул. „Петър Бонев“, площ на самостоятелния обект в сграда: 50,70 кв.м. (петдесет цяло и седемдесет кв.м.), предназначение на самостоятелния обект: за търговска дейност, брой нива на обекта: 1 (едно), ниво: 1 (първо), при съседи: на същия етаж: 55155.506.266.1.15; 55155.506.266.1.16; 55155.506.266.1.17; под обекта: няма, над обекта: 55155.506.266.1.2; 55155.506.266.1.3, който самостоятелен обект в сграда с идентификатор 55155.506.266.1.14 се намира в сграда № 1 с идентификатор 55155.506.266.1 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, шест, шест, точка, едно) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, адрес на сградата: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Бунтовник“ № 2, площ на сградата: 398 кв.м. (триста деветдесет и осем кв.м.), брой етажи: 5 (пет), предназначение: жилищна сграда със смесено предназначение, която сграда с идентификатор 55155.506.266.1 е разположена в поземлен имот с идентификатор 55155.506.266 (пет, пет, едно, пет, пет, точка, пет, нула, шест, точка, две, шест, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Пазарджик, общ. Пазарджик, обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-97/28.10.2008 г. на изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: КД-14-13-123/21.04.2010 г./21.04.2010 г. на Началник на СГКК – Пазарджик, адрес на поземления имот: гр. Пазарджик, п.к. 4400, ул. „Бунтовник“ № 2, площ на поземления имот: 447 кв.м. (четиристотин четиридесет и седем кв.м.), трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: средно застрояване (от 10 до 15 m), номер по предходен план: 8206, квартал: 6, парцел: XXIV-8602, при съседи: 55155.506.343; 55155.506.265; 55155.506.267 и 55155.506.279, ВЕДНО с 3,90 кв.м. (три цяло и деветдесет стотни кв.м.) ид. части от общите части на сграда с идентификатор 55155.506.266.1 и от правото на строеж върху поземлен имот с идентификатор 55155.506.266, ВЕДНО с 14,53/445 (четиридесет цяло и три стотни върху четиристотин четиридесет и пет цяло) ид. части от поземлен имот с идентификатор 55155.506.266. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 33 900,00 лв. (тридесет и три хиляди и деветстотин лева), съставляваща 80 % от началната цена за първата публична продан, съгласно чл. 485 във вр. с чл. 468, ал. 1 и чл. 494 от ГПК.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви