Къща

Начална цена: 1125.00 лв. Покажи в EUR

860 кв.м., Владимировци

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 26.10.2017 13:30
Публикувана на: 12.09.2017 16:26

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Сканирано обявление 3

Виж на картата

Описание

12/128 /дванадесет сто двадесет и осми/ ид.ч. от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 860/осемстотин и шестдесет/ кв.м., находящ се в с.Владимировци, общ.Самуил, обл. Разград, ул.Марица № 2/две/, представляващ УПИ XIII-36/тринадесет римско тире тридесет и шест арабско/ в кв. 6/шест/ по плана на селото, при граници и съседи: улица, магазин в имот № XII, имот № XIV-37 и имот № XII-35, който имот съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Владимировци, общ..Самуил, обл.Разград е с идентификатор 11449.73.36 /едно, едно, четири, четири, девет, точка, седем, три, точка, три, шест/, находящ се в с.Владимировци, ул. Марица №2/две/, с трайно предназначение на територията/ урбанизирана, с начин на трайно ползване – Ниско застрояване / до 10м./, номер по предходен план 36, кв.6, парцел 13, при съседи 11449.73.925, 11449.73.941, 11449.73.35, 11449.73.926, ведно с 12/128 /дванадесет сто двадесет и осми/ ид.ч. от: 1/ЕДНОЕТАЖНА МАСИВНА ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор 11449.73.36.1 /едно, едно, четири, четири, девет, точка, седем, три, точка, три, шест, точка, едно/ със застроена площ от 96/деветдесет и шест/ кв.м., с прилежащи към нея съгласно декларирани данни избено помещение от 36/тридесет и шест/ кв.м., таван с площ 96/деветдесет и шест/ кв.м., 2/ ЕДНОЕТАЖНА ЖИЛИЩНА СГРАДА идентификатор 11449.73.36.3 /едно, едно, четири, четири, девет, точка, седем, три, точка, три, шест, точка, три/с площ 86/осемдесет и шест/ кв.м. и таван към нея от 86/осемдесет и шест/ кв.м. и 3/ ВТОРОСТЕПЕННА ЕДНОЕТАЖНА СГРАДА с идентификатор 11449.73.36.2 /едно, едно, четири, четири, девет, точка, седем, три, точка, три, шест, точка, две/ с площ 63/шестдесет и три/ кв.м., ведно с всички други настоящи и бъдещия подобрения и приращения върху имота; с начална цена: 1 125.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви