Парцел

Начална цена: 843.75 лв. Покажи в EUR

1360 кв.м., Владимировци

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 26.10.2017 13:30
Публикувана на: 12.09.2017 16:29

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2

Виж на картата

Описание

1/8 /една осма/ ид.ч. от следния недвижим имот: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ, целият с площ от 1360/хиляда триста и шестдесет/ кв.м., находящ се в с. Владимировци, общ. Самуил, обл. Разград, представляващ УПИ III-44/три римско тире четиридесет и четири арабско/ в кв. 37/тридесет и седем/ по плана на селото, ведно с построения в този имот селскостопански обект с площ 97/деветдесет и седем/ кв.м., който имот съгласно кадастралната карта и регистри на с. Владимировци, общ. Самуил, обл. Разград е с идентификатор 11449.73.190 /едно, едно, четири, четири, девет, точка, седем, три, точка, едно, девет, нула/, находящ се в с. Владимировци, ул. Марица, с площ по скица 1218/хиляда двеста и осемнадесет/ кв.м., с начин на трайно предназначение на територията – Урбанизирана, с начин на трайно ползване – Ниско застрояване/ до 10м./, номер по предходен план 31, кв.5, парцел 3, при съседи: 1149.73.29, 1149.73.32, 1149.73.33, 1149.73.941, 1149.73.31, а селскостопанския обект е с идентификатор 11449.73.190.1 /едно, едно, четири, четири, девет, точка, седем, три, точка, едно, девет, нула, точка, едно/, на един етаж, с предназначение: Селскостопанска града, с площ 97/деветдесет и седем/ кв.м., ведно с всички други настоящи и бъдещия подобрения и приращения върху имота; с начална цена: 843.75 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви