Парцел

Начална цена: 231180.00 лв. Покажи в EUR

110715 кв.м., ЛОМ
местност "Мерата"

Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
ЧСИ: Мая Цветанова Иванова
Срок: от 20.09.2017 до 20.10.2017
Обявяване на: 23.10.2017 10:00
Публикувана на: 13.09.2017 08:59
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 44238.1163.38, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед № РД-18-5/26.01.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, последно изменение със Заповед: КД-14-12-144/24.06.2009 г. на Началник на СГКК-Монтана, с адрес на поземления имот: гр. Лом, местността «МЕРАТА» с площ от 110715 кв.м. – съгласно скица, издадена от СГКК – Монтана, а по нотариален акт с площ от 110688 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване – за електроенергийното производство, номер по предходен план 000099, при съседи на имота: 44238.1160.30, 44238.1160.31, 44238.1160.32, 44238.1163.37, 44238.1044.155, 44238.1163.33, 44238.1163.31, 44238.1163.17, 44238.1163.20, 44238.1163.10, 44238.1163.9, 44238.1162.31, 44238.1162.33, 44238.1162.34, 44238.1161.30, 44238.1161.53, 44238.1161.31, 44238.1161.32, ведно с всички подобрения и трайни насаждения в имота. За имота има издадена Заповед № 475/29.09.2010 г. за одобрение на ПУП – План за регулация и застрояване, на Кмета на Община Лом, влязла в сила на 22.10.2010 г., Решение № К33 – 8/20.04.2011 г. на Комисията за земеделските земи към Министерство на земеделието и храните за промяна предназначението на земеделска земя и Разрешение за строеж №29/15.07.2011 г. за строеж III кат., за строителство на „Фотоволтаична електроцентрала“, изд. от Община Лом За имота има сключен предварителен договор с «ЧЕЗ Разпределение» АД за изкупуване на ел. енергия

ЧСИ

Име: Мая Цветанова Иванова
Служебен номер: 748
Телефон: 096 - 305205
E-mail: [email protected]
Адрес: Монтана, бул. Трети март 68
Окръжен съд: Окръжен съд Монтана
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Мая Цветанова Иванова

Актуални обяви