Търговски имот

Начална цена: 66420.00 лв. Покажи в EUR

396 кв.м., КАЗАНЛЪК
ул. "23-ти Пехотен Шипченски Полк", № 11, ет. -1

Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
ЧСИ: Гергана Димитрова Илчева
Срок: от 25.09.2017 до 25.10.2017
Обявяване на: 26.10.2017 10:00
Публикувана на: 13.09.2017 11:43
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 35167.502.6359.1.35 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, шест хиляди триста петдесет и девет, точка, едно, точка, тридесет и пет) гр. Казанлък, общ. Казанлък, обл. Стара Загора, по кадастрална карта и кадастрални регистри, одобрени със заповед РД – 18 - 88/26.11.2015 г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: 18 -4192 -27.05.2016 г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – СТАРА ЗАГОРА, находящ се в град Казанлък, ул. „23- ти Пехотен Шипченски Полк“ № 11 (единадесет), ет. -1 (минус едно), самостоятелния обект се намира в сграда № 1 (едно), разположена в поземлен имот с идентификатор 35167.502.6359 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, шест хиляди триста петдесет и девет), предназначение: друг вид самостоятелен обект в сграда, брой нива на обекта: 1 (едно), с площ от: 396 кв. м. (триста деветдесет и шест квадратни метра), прилежащи части: няма данни, съседни самостоятелен обекти в сградата: на същия етаж: няма, под обекта: няма, над обекта: няма, стар идентификатор: 35167.502.6359.1.29 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, шест хиляди триста петдесет и девет, точка, едно, точка, двадесет и девет) и 35167.502.6359.1.30 (тридесет и пет хиляди сто шестдесет и седем, точка, петстотин и две, точка, шест хиляди триста петдесет и девет, точка, едно, точка, тридесет), a по акт за собственост представлява Целият сутеренен етаж от 396 кв. м. (триста деветдесет и шест квадратни метра), състоящ се от коридор и двустранно разположени складове и абонатна станция, реално обособен като самостоятелен, съгласно одобрен архитектурен проект от 15.06.2004 г. на кота – 2.50 (минус два метра и петдесет см./м. на четириетажна сграда – етажна собственост бивш „Битов комбинат“, построена в имот № 6359 (шест хиляди триста петдесет и девет), за който е отреден УПИ I /“За ЖС“/първи за ЖС/ в кв. 268 (двеста шестдесет и осем/ по плана на гр. Казанлък, на адрес бул. „23 пехотен шипченски полк“ № 11 (единадесет), общ. Казанлък, обл. Стара Загора, ведно с прилежащите към него идеални части от общите части на сградата – ЕС /в. т. ч. тоалетен възел на четвъртия етаж, коридор на партера и асансьор/, ведно с припадащите му се идеални части от общите части на сградата и от правото на строеж върху терена, при граници: от горе първи етаж и външни стени.

ЧСИ

Име: Гергана Димитрова Илчева
Служебен номер: 765
Телефон: 042 - 250113
E-mail: [email protected]
Адрес: Стара Загора, ул. Поп Минчо Кънчев №71
Окръжен съд: Окръжен съд Стара Загора
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Димитрова Илчева

Актуални обяви