Тристаен апартамент

Начална цена: 42240.00 лв. Покажи в EUR

70 кв.м., Сопот
ул. „Иван Вазов“ № 78

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 11:00
Публикувана на: 13.09.2017 12:45
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20148250400444 - Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 68080.504.2.6.3 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две, точка, шест, точка, три), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 78 (седемдесет и осми), бл. 5 (пети), вх. А, ет. 1 (първи), ап. 3 (трети), със застроена площ съгласно акт за собственост: 70,40 кв.м. (седемдесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра) предназначение на самостоятелния обект: Жилище, апартамент, брой нива на обекта: 1 (едно), съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 68080.504.2.6.2, 68080.504.2.6.4, под обекта:  няма, над обекта: 68080.504.2.6.9, който СОС се намира в сграда с идентификатор 68080.504.2.6 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две, точка, шест), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“ № 78 (седемдесет и осми), бл. 5 (пети), застоена площ: 524 кв.м. (петстотин двадесет и четири квадратни метра), брой етажи: 4 (четири), предназначение: Жилищна сграда – многофамилна, която сграда се намира в поземлен имот с идентификатор 68080.504.2 (шест, осем, нула, осем, нула, точка, пет, нула, четири, точка, две), по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Сопот, общ. Сопот, обл. Пловдив, одобрени със Заповед РД-18-8/11.03.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Сопот, ул. „Иван Вазов“, местност: „Кучур Кория“, площ: 48 204 кв.м. (четиридесет и осем хиляди двеста и четири квадратни метра), трайно предназначение на територията: Земеделска, начин на трайно ползване: Комплексно застрояване, номер по предходен план – 22, при съседи: 68080.504.22, 68080.504.77, 68080.501.9008, 68080.504.84, ведно с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), при граници и съседи: от изток – външен зид и двора на блока и от запад – изба на Недка Иванова Сотирова; ТАВАН № 3 (три) при граници и съседи: от запад – таван на Мария Христова Ранчева и от изток – външен зид и двора на блока, както и 3,93 % ид.ч. (три цяло и деветдесет и три стотни процента идеални части) от общите  части на сграда с  идентификатор 68080.504.2.6  и от правото на строеж върху поземлен имот с  идентификатор 68080.504.2 – описание по кадастрална карта с данни от КРНИ, а съгласно договорна ипотека вписана в СВ Карлово под акт № 10, том 2, № от дв.вх.рег. 3209/28.08.2008 г. представлява: АПАРТАМЕНТ № 3 (трети), находящ се на I (първия) етаж в жилищна сграда - блок, построен върху държавна земя в гр. Сопот, Пловдивска област, с административен адрес: ул. „Иван Вазов“  № 78 (седемдесет и осем), вход А, ет. I (първи), ап. 3 (трети), състоящ се от три стаи и кухня, със застроена площ: 70,40 кв.м. (седемдесет цяло и четиридесет стотни квадратни метра), при граници и съседи: от изток – апартамент на Ангел Николов Маринов; от запад – апартамент на Мария Гечева Гечева, отдолу – изби и отгоре – апартамент на Блага Василева Димитрова; ведно с принадлежащите му: ИЗБЕНО ПОМЕЩЕНИЕ № 3 (три), с площ от 12 кв.м. (дванадесет квадратни метра), при граници и съседи: от изток – външен зид и двора на блока и от запад – изба на Недка Иванова Сотирова; ТАВАН № 3 (три) при граници и съседи: от запад – таван на Мария Христова Ранчева и от изток – външен зид и двора на блока, както и 3,93 % ид.ч. (три цяло и деветдесет и три стотни процента идеални части) от общите  части на сградата и от правото на строеж върху държавна земя. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 42240,00 лева (четиридесет и две хиляди двеста и четиридесет лева), съставляваща 75 % от цената, определена в Протокол на ЧСИ от 11.09.2017 г., съгласно чл. 494, ал. 2, във вр. с чл. 485, във вр. с чл. 468, ал. 1 от ГПК.     

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви