Земеделска земя

Начална цена: 600.00 лв. Покажи в EUR

728 кв.м., СВИЛЕНГРАД
местност Речни лозя

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 14:30
Публикувана на: 13.09.2017 12:51
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.601.79 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, шестстотин и едно, точка, седемдесет и девет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свиленград, община Свиленград, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с номер по предходен план: 601079 (шестстотин и една хиляди и седемдесет и девет), адрес на поземления имот: гр. Свиленград, местност РЕЧНИ ЛОЗЯ, с площ от 728,00 кв.м. (седемстотин двадесет и осем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска; с начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 65677.601.78, ПИ с идентификатор № 65677.3601.80 и ПИ с идентификатор № 65677.601.269.

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви