Тристаен апартамент

Начална цена: 44175.00 лв. Покажи в EUR

105 кв.м., НОВА ЗАГОРА
Ж.К.ТРАКИЯ БЛ.15, ЕТ.1 АП.2

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 18.10.2017 10:00
Публикувана на: 13.09.2017 13:09
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ в сграда с идф.№ 51809.504.6037.1.2 / петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка шест хиляди тридесет и седем точка едно точка две / по кадастралната карта и кадастралните регистри , одобрени със Заповед РД-18-56 / 31.08.2010г./31.08.2010г на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК , с административен адрес на имота : гр.Нова Загора , п.к.8900, ж.к.Тракия , бл.15 , ет.1 , ап.2 , намиращ се в сграда № 1 , разположена в поземлен имот с идентификатор № 51809.504.6037 / петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петстотин и четири точка шест хиляди тридесет и седем / , с предназначение – жилище , апартамент , брой нива на обекта 1 / едно / , посочена в документа площ: 105.16 кв.м. / сто и пет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра / при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж – няма ; под обекта – 51809.504.6037.1.10 , 51809.504.6037.1.11 ; 51809.504.6037.1.12 ; 51809.504.6037.1.9 ; 51809.504.6037.1.8 ; 51809.504.6037.1.7 ; над обекта – 51809.504.6037.1.4,който имот по документ за собственост представлява: АПАРТАМЕНТ № 2 / две / със застроена площ от 105.16 кв.м. / сто и пет цяло и шестнадесет стотни квадратни метра / , състоящ се от две стаи, дневна , столова , кухня и сервизни помещения , при граници: север ап.на Енчо Маринов , юг – стълбище , горе – ап. На Диню Георгиев , долу – гаражи , ведно с : избено помещение № 1 / едно / със застроена площ от 13.78 кв.м. / тринадесет цяло седемдесет и осем стотни квадратни метра/ , при граници: стълбище и Димо Иванов Маринов , ведно с припадащите се (от 16,81%) 14.87 % ид.ч. / четиринадесет цяло осемдесет и седем стотни идеални части / от общите части на сградата и с припадащите се идеални части от отстъпеното право на строеж върху държавно дворно място , съставляващо УПИ I-КЖС / урегулиран поземлен имот първи за комплексно жилищно строителство / в квартал 146 / сто четиридесет и шест / по ПУП на града , находящ се в строителните граници на населеното място , предназначен за комплексно жилищно строителство

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви