Гараж

Начална цена: 7280.00 лв. Покажи в EUR

23 кв.м., СЕВЛИЕВО
ул. "Хубан Кънев" №36

Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
ЧСИ: Звезделина Парашкевова Василева
Срок: от 26.09.2017 до 26.10.2017
Обявяване на: 27.10.2017 10:10
Публикувана на: 13.09.2017 13:21

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 65927.501.564.2.16 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка петстотин шестдесет и четири точка две точка шестнадесет/, находящ се в град Севлиево, община Севлиево, област Габрово, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД–18-77/16.07.2008 год. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР на АГКК, последно изменение със Заповед: няма издадена заповед за изменение на КККР, с адрес на имота: град Севлиево, п.к. 5400 /пет хиляди и четиристотин/, ул. ”Хубан Кънев” № 36, ет. 0, самостоятелният обект се намира в сграда № 2 /две/, разположена в поземлен имот с идентификатор 65927.501.564 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка петстотин шестдесет и четири/, с предназначение на самостоятелния обект: ГАРАЖ В СГРАДА, брой нива на обекта: 1 /едно/, с площ: няма данни, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: имот с идентификатор 65927.501.564.2.15 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка петстотин шестдесет и четири точка две точка петнадесет/, под обекта: няма, над обекта: 65927.501.564.2.2 /шестдесет и пет хиляди деветстотин двадесет и седем точка петстотин и едно точка петстотин шестдесет и четири точка две точка две/. По акт за собственост, същият е описан като: ГАРАЖ № 8 /осем/, с площ 23,54 /двадесет и три цяло петдесет и четири стотни/ кв. метра, при граници: север - улица „Грънчарска“, изток - стълбище, юг - гараж № 8 /осем/ на Галин Мирославов Михайлов и гараж № 8 /осем/ на Ахмед Шукриев Ахмедов и Сабие Асанова Ахмедова, запад - гараж № 7 /седем/ на Сали Мехмедов Османов, заедно с 1,852 % /едно цяло осемстотин петдесет и две хилядни процента/ идеални части от общите части на сградата и земята върху която е построен, сьставляваща Парцел I /едно римско/, кв. 55 /петдесет и пет/ по плана на град Севлиево, с пространство от 1 500 /хиляда и петстотин/ кв. метра, при граници: север - ул. „Грънчарска“, изток парцел II 562 на Георги Коев Колев, запад - парцел XIV 366 и XI 579 на Христо Димитров Монев и др., юг - парцел VI 576 и имот пл. № 569 на Христо Димитров и др. НАЧАЛНА ЦЕНА: 7 280 (седем хиляди двеста и осемдесет) лева.

ЧСИ

Име: Звезделина Парашкевова Василева
Служебен номер: 734
Телефон: 066-802 880; 0894 49 38 83
E-mail: [email protected]
Адрес: Габрово, ул. Успех No1, ет.2
Окръжен съд: Окръжен съд Габрово
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Звезделина Парашкевова Василева

Актуални обяви