Земеделска земя

Начална цена: 1837.50 лв. Покажи в EUR

2596 кв.м., НОВА ЗАГОРА
местност Вълчев Герен

Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
ЧСИ: Гергана Грозева Костова
Срок: от 17.09.2017 до 17.10.2017
Обявяване на: 18.10.2017 10:00
Публикувана на: 13.09.2017 13:42
Резултат: Нестанала. Нередовно разгласена публична продажба

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 51809.50.6 / петдесет и една хиляди осемстотин и девет точка петдесет точка шест / по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Нова Загора , одобрени със Заповед РД-18-56/31.08.2010г на Изпълнителния директор на АГКК , с адрес : гр.Нова Загора , местност Вълчев Герен , с площ по кадастрална карта 2596 кв.м. / две хиляди петстотин деветдесет и шест квадратни метра/ , с трайно предназначение на територията: Земеделска , начин на трайно ползване: Нива , категория на земята при неполивни условия : 3 / трета / , с номер по предходен план: 050006 / нула петдесет хиляди и шест / , при съседи: идф.№ № 51809.50.8 , 51809.50.7 , 51809.50.14 , 51809.50.5 , 51809.50.9 , който имот по документ за собственост представлява НИВА от 2.598 дка. / два декара и петстотин деветдесет и осем квадратни метра/ , трета категория , метсност ВЪЛЧЕВ ГЕРЕН , имот № 050006 , по плана за земеразделяне , при граници: № 050007 – нива на Койчо Георгиев Коев ; № 050008 – нива на Михо Георгиев Коев ; № 050009 – Нива на Господин Петров Карабобалиев ; № 050005- Нива на Мадлена Захариева Димова ; № 051014 – полски път на Община гр.Нова Загора . Ограничения при ползване на имота: Електропровод 20 кV. На 10 м. От двете страни до крайните проводници или на 11 м. От оста на електропровода , не могат да се строят сгради и съоръжения и засажда високостеблена растителност.

ЧСИ

Име: Гергана Грозева Костова
Служебен номер: 915
Телефон: 044 667 - 627
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Сливен, ул. Хаджи Димитър №16, ет. 1, офис 1
Окръжен съд: Окръжен съд Сливен
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гергана Грозева Костова

Актуални обяви