Земеделска земя

Начална цена: 450.00 лв. Покажи в EUR

477 кв.м., СВИЛЕНГРАД
местност Мумнево

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 15:00
Публикувана на: 13.09.2017 13:50
Резултат: Нестанала. Невнасяне на цената в срок

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.690.50 (шестдесет и пет хиляди шестстотин седемдесет и седем, точка, шестстотин и деветдесет, точка, петдесет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свиленград, община Свиленград, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-107/13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с номер по предходен план: 690050 (шестстотин и деветдесет хиляди и петдесет), адрес на поземления имот: гр. Свиленград, местност МУМНЕВО, с площ от 477,00 кв.м. (четиристотин седемдесет и седем квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска; с начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: 6 (шеста), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 65677.690.63, ПИ с идентификатор № 65677.690.51, ПИ с идентификатор № 65677.690.49 и ПИ с идентификатор № 65677.690.177

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви