Други

Начална цена: 500.00 лв. Покажи в EUR

1700 кв.м., Правдино

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 10.11.2017 09:00
Публикувана на: 13.09.2017 14:01

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд,обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.494 ГПК от 09.10.2017г.-до 09.11.2017г ще се проведе НОВА ПЪРВА публична продан след определяне на нова начална цена по изп. дело №.2008878040646 ,в сградата на РС-Ямбол,като на 10.11.2017г. в 9.00ч. ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижим имот с цел удовлетворяване вземането на Иван Маринов Георгиев,Минка Маринова Георгиева,Апостол Маринов Георгиев,Йорданка Маринова Йорданова,а именно: 1/3 ид.ч. от: ПИ с пл.№38,за който са отредени УПИ ІV-38,V-38,VІ-38 в кв.13 по плана на с.Правдино общ.Стралджа с площ 1700квм,ведно с построената в същото жилищна сграда с площ 60квм,при граници на имота:УПИ VІІ,УПИ VІІІ и УПИ Х-41,улица,УПИ ІІІ-39,УПИ ІХ-40- цената на имота,от която ще започне проданта, е в размер на 500 лв./петстотин лева/. Имотът е собственост на Грудьо Атанасов, който го е придобил след наложена възбрана по отношение на Нана Иванова Генчева от с.Първенец обл.Ямболска. Книжата за проданта се намират в деловодството на Районен съд-Ямбол-стая 108 и в кантората на ЧСИ . За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в „Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000.Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик в деловодството на ДСИ при Районен съд-Ямбол-стая 105,което се отразява във входящия регистър.Направените предложения под оценката са недействителни .Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-09.11.2017г .-17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди началото на публичната продан/отварянето на пликовете Гр.Ямбол, 13.09.2017г ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви