Земеделска земя

Начална цена: 2625.00 лв. Покажи в EUR

9401 кв.м., СВИЛЕНГРАД
местност Левченски път

Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
ЧСИ: Николета Маринова Кавакова
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 13:30
Публикувана на: 13.09.2017 14:24
Резултат: Нестанала. Невнасяне на цената в срок

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

1/2 (една втора) идеална част от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор № 65677.270.9 (шестдесет и пет хиляди седемдесет и седем, точка, двеста и седемдесет, точка, девет), съгласно кадастралната карта и кадастралните регистри на град Свиленград, община Свиленград, област Хасково, одобрени със Заповед РД-18-107 / 13.12.2016 г. на ИД на АГКК, с адрес на поземления имот: гр. Свиленград, местност ЛЕВЧЕНСКИ ПЪТ, с площ от 9 401,00 кв.м. (девет хиляди четиристотин и един квадратни метра), с трайно предназначение на територията: земеделска; с начин на трайно ползване: лозе; категория на земята при неполивни условия: 5 (пета), при граници и съседи: ПИ с идентификатор № 65677.270.28 и ПИ с идентификатор № 65677.270.64

ЧСИ

Име: Николета Маринова Кавакова
Служебен номер: 929
Телефон: 038 62 05 06
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Хасково, ул. Сан Стефано №6, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Хасково
Уеб сайт: http://www.kavakova.bg
Виж всички активни обяви за имоти на Николета Маринова Кавакова

Актуални обяви