Офис

Начална цена: 46200.00 лв. Покажи в EUR

26 кв.м., СОФИЯ
гр. София, район Лозенец, ул. Чавдар Мутафов № 39

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Милен Иванов Бъзински
Срок: от 18.09.2017 до 18.10.2017
Обявяване на: 19.10.2017 09:00
Публикувана на: 13.09.2017 16:09
Резултат: Нестанала. Спряна от съд

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в град София, Столична община, район „Лозенец“, в жилищна сграда на улица „Чавдар Мутафов“ № 39 /тридесет и девет/, а именно: ОФИС № А2 /“А“ две/, находящ се във вход „А“ на първи (партерен) етаж на сградата, със застроена площ на офиса от 25.51 /двадесет и пет цяло и петдесет и една стотни/ квадратни метра, състоящ се от: офис и санитарен възел, при граници: от изток – одис № А3 /буква „А“ три/, от запад – коридор, от север – улица и от юг – стълбище, асансьорна шахта и помещение за ГРТ, заедно с 0,7652 % /нула цяло седем хиляди шестстотин петдесет и две десетохилядни върху сто/ идеални части от общите части на вход „А“ и заедно с 0,1947 % /нула цяло хиляда деветстотин четиридесет и седем десетохилядни върху сто/ идеални части от правото на собственост върху увегулирания поземлен имот, в който е построена сградата целия с площ от 3229 /три хиляди и двеста двадесет и девет/ квадратни метра, който имот съгласно действащия подробен устройствен план представлява урегулиран поземлен имот 1-461, 462, 463, 464, 465, 466, 467 /първи, отреден за имоти с планоснимачни номера четиристотин шестдесет и едно, четиристотин шестдесет и две, четиристотин шестдесет и три, четиристотин шестдесет и четири, четиристотин шестдесет и пет, четиристотин шестдесет и шест, четиристотин шестдесет и седем/, от квартал 30 /тридесет/ по плана на град София, местността „Витоша – ВЕЦ Цимеоново“, при граници по скици по скица: от две страни – улица, урегулиран поземлен имот II – 460 /втори, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин и шестдесет/, урегулиран поземлен имот IV – 457 /четвърти, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин петдесет и седем/, урегулиран поземлен имот V – 468 /пети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин шестдесет и осем/, урегулиран позмелен имот XI – 470 /единадесети, отреден за имот с планоснимачен номер четиристотин и седемдесет/.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление.

Повече информация и снимки на www.MilenBazinski.com
Лице за контакт в кантората – Йордан Петров, тел. 089 33 54 204,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Милен Иванов Бъзински
Служебен номер: 838
Телефон: 02 439 76 20, 02 9 888 037
E-mail: [email protected]
Адрес: София, бул. Витоша № 10, eт.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milenbazinski.com
Виж всички активни обяви за имоти на Милен Иванов Бъзински

Актуални обяви