Търговски имот

Начална цена: 1852920.00 лв. Покажи в EUR

22168 кв.м., ДОБРИЧ
местност„Пр.зона Север“, ул.„Ангел Стоянов“ №6

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Николай Петров Ников
Срок: от 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 10.11.2017 09:00
Публикувана на: 03.10.2017 09:32
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с площ от 22168кв.м./двадесет и две хиляди сто шестдесет и осем квадратни метра/, находящ се в гр. Добрич, община Добрич, Добричка област, местност„Пр.зона Север“, ул.„Ангел Стоянов“ №6/шест/, с трайно предназначение на територията: Урбанизирана територия, начин на трайно ползване – За търговски обект, комплекс, съставляващ поземлен имот с идентификатор 72624.610.403/седем, две, шест, две, четири, точка, шест, едно, нула, точка, четири, нула, три/ по кадастралната карта на гр. Добрич одобрени със Заповед: КД-14-08-Д-2265/20.12.2007г. на началника на СГКК Добрич, стар идентификатор: няма, номер по предходен план – 610.37, 610.399, 610.258, при съседи: 72624.610.260, 72624.610.402, 72624.610.624, 72624.610.256, 72624.610.43, 72624.610.44, 72624.610.134, 72624.610.152, ВЕДНО СЪС СЛЕДНИТЕ ПОСТРОЕНИ В ТОЗИ ИМОТ СГРАДИ: сграда № 72624.610.403.1 с площ от 958 кв.м., с предназначение – сграда за търговия, на един етаж; сграда № 72624.610.403.2 с площ от 3.00 кв.м., с предназначение – сграда за търговия, на един етаж; сграда 72624.610.403.3 с площ от 84.00 кв.м., с предназначение – сграда за търговия, на един етаж; самостоятелен обект № 72624.610.403.4.5, който попада в сграда № 72624.610.403.4 в поземлен имот № 72624.610.403, с площ от 36.00 кв.м. с предназначение – за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 72624.610.403.4.2, 72624.610.403.4.3, 72624.610.403.4.6, под обекта – няма, над обекта – няма; самостоятелен обект № 72624.610.403.4.4, който попада в сграда № 72624.610.403.4, в поземлен имот № 72624.610.403, с площ от 108.00 кв.м. с предназначение – за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 72624.610.403.4.3, 72624.610.403.4.6, под обекта – няма, над обекта – няма; самостоятелен обект № 72624.610.403.4.2, който попада в сграда № 72624.610.403.4, в поземлен имот № 72624.610.403, с площ от 432.00 кв.м. с предназначение – за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 72624.610.403.4.1, 72624.610.403.4.3, 72624.610.403.4.5, под обекта – няма, над обекта – няма; самостоятелен обект № 72624.610.403.4.1, който попада в сграда № 72624.610.403.4, в поземлен имот № 72624.610.403, с площ от 2340.00 кв.м. с предназначение – за търговска дейност, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж – 72624.610.403.4.2, 72624.610.403.4.3, под обекта – няма, над обекта – няма; сграда 72624.610.403.6 с площ от 30.00 кв.м., на един етаж, с предназначение – сграда за търговия; сграда № 72624.610.403.7 с площ от 12.00 кв.м., на един етаж, с предназначение – сграда за търговия; сграда № 72624.610.403.8 с площ от 365 кв.м., на един етаж, с предназначение – сграда за търговия; сграда № 72624.610.403.9 с площ от 386.00 кв.м., на един етаж, с предназначение – сграда за търговия; сграда № 72624.610.403.10 с площ от 319.00 кв.м., с предназначение – административна, делова сграда, на два етажа: сграда № 72624.610.403.11 с площ от 951.00 кв.м., на един етаж, с предназначение – сграда за търговия; сграда № 72624.610.403.12 с площ от 755.00 кв.м., на един етаж, с предназначение – сграда за търговия, представляваща: едноетажна масивна сграда /манипулационна/ със застроена площ от 480 кв.м. - монолитна сграда с метална конструкция, покрита с ламарини и едноетажна масивна сграда до манипулационна със застроена площ от 190 кв.м. - монолитна сграда с метална покривна конструкция, покрита с етернит, КАТО ВСИЧКИ ОПИСАНИ ПО – ГОРЕ СГРАДИ ПО НОТАРИАЛЕН АКТ №84, ТОМ IV, ДЕЛО 784/2004Г., ВХ.РЕГ. № 2564 по описа на Служба по вписванията – гр. Добрич, ПРЕДСТАВЛЯВАТ: НАВЕС КАНТАР 50 тона със застроена площ 85 кв.м., СКЛАД ПЛОДОХРАНИЛИЩЕ №1 със застроена площ 950 кв.м., СКЛАД ПЛОДОХРАНИЛИЩЕ № 2 със застроена площ 950 кв.м., АДМИНИСТРАТИВНА СГРАДА със застроена площ от 324 кв.м., на два етажа, РЕАЛНО ОБОСОБЕНИ САМОСТОЯТЕЛНИ ОБЕКТИ НА ОБЩА ЗАСТРОЕНА ПЛОЩ 2916 КВ.М., ОТ ОПИСАНИЯ В ЦИТИРАНИЯ НОТАРИАЛЕН АКТ НАВЕС АМБАЛАЖ И ГОТОВА ПРОДУКЦИЯ със застроена площ от 3600 кв.м., ПОРТАЛНА СТАЯ на 59 кв.м. със застроена площ, РЕАЛНО ОБОСОБЕН САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ЦИТИРАНИЯ НОТАРИАЛЕН АКТ НАВЕС АМБАЛАЖ /единичен/ със застроена площ 720 кв.м. и РЕАЛНО ОБОСОБЕН САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В ЦИТИРАНИЯ НОТАРИАЛЕН АКТ НАВЕС АМБАЛАЖ /двоен/ със застроена площ от 1440 кв.м. Поземленият имот в посочения по – горе нотариален акт е обозначена като парцел V за ПСД с пл.№ 7093 в кв.7 по плана на гр. Добрич, п.з. „Север“.

Екстри

  • Вода
  • Електрозахранване
  • Регулация

ЧСИ

Име: Николай Петров Ников
Служебен номер: 810
Телефон: 058 - 621177
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. България №1, ет.2, офис 205
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.nikov810.com
Виж всички активни обяви за имоти на Николай Петров Ников

Актуални обяви