Парцел

Начална цена: 92960.00 лв. Покажи в EUR

23977 кв.м., Топола
с.Топола, общ.Каварна

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 07.11.2017 15:00
Публикувана на: 03.10.2017 15:22
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

УПИ - ПРАЗНО МЯСТО с площ от 23 977 /двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и седем/кв.м., урегулирано в парцел IV - 22 /четвърти - двадесет и втори/, кв.22 /двадесет и две/по плана на с.Топола, общ.Каварна, при граници на имота: север - улица, изток УПИ IX, УПИ II, УПИ V, запад - улица, юг - улица и УПИ VI - 22, което съгласно Заповед РД -18-31/27.02.2008г. на Изп.директор на АГКК, изменена със Заповеда КД -14-08-685/18.07.2008 на Началника на СГКК - Добрич представлява 23 977 /двадесет и три хиляди деветстотин седемдесет и седем/кв.м. в идеални части от Поземлен имот с идентификатор 72693.501.207 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, седем/, целият с площ от 27 061кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, находящ се в с.Топола, п.к.9654, ул."Девета" № 8, при съседи: 72693.501.288, 72693.501.259, 72693.501.47, 72693.501.211, 72693.501.210, 72693.501.208, 72693.501.234.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви