Парцел

Начална цена: 7760.00 лв. Покажи в EUR

1700 кв.м., Топола
с.Топола, ул.Девета № 8

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 07.11.2017 15:10
Публикувана на: 03.10.2017 15:25
Резултат: Обявен купувач

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН имот с кадастрален идентификатор 72693.501.212 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, едно, две/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, обл.Добрич, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-685/18.07.2008г. на Началника на СГКК, адрес на поземления имот: с.Топола, ул.Девета № 8, с площ от 1782 /хиляда седемстотин осемдесет и два/ кв.м. по скица, а по документ за собственост с площ от 1700 /хиляда и седемстотин/ кв.м., трайно предназначение на територията - урбанизирана, начин на трайно ползване - ниско застрояване, стар идентификатор: квартал 22, парцел Х, съседи: 72693.501.211, 72693.501.47, 72693.501.184, 72693.501.210.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви