Къща

Начална цена: 28000.00 лв. Покажи в EUR

67 кв.м., Топола
с.Топола, общ.Каварна, ул. „Осма“ № 8

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Срок: от 06.10.2017 до 06.11.2017
Обявяване на: 07.11.2017 15:15
Публикувана на: 03.10.2017 15:29
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 72693.501.204 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-766/29.07.2008г. на началника на СГКК Добрич, адрес на поземления имот: с.Топола, общ.Каварна, ул. „Осма“ № 8 /осем/, с площ по скица от 1643 /хиляда шестстотин четиридесет и три/кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: Ниско застрояване, ведно с попадащата в имота сграда: Сграда 72693.501.204.1 със застроена площ от 67 /шестдесет и седем/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Жилищна сграда - едно фамилна; при съседи за този имот: 72693.501.60, 72693.501.205, 72693.501.180, 72693.501.58, 72693.501.24, 72693.501.57, образуван от имот с номер по предходен план 501.59, кв. 12 /дванадесети/, по плана на с.Топола, общ.Каварна, одобрен 1985г., изменен 2001г., за който имот са отредени парцел IV - 59/четвърти - петдесет и девети/ и парцел V – 59/пети - петдесет и девети/, представляващ по акт за собственост дворно място с площ от 2584 /две хиляди петстотин осемдесет и четири/кв.м. *В горепосочения ПИ с идентификатор 72693.501.204 /седем, две, шест, девет, три, точка, пет, нула, едно, точка, две, нула, четири/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на с.Топола, общ.Каварна, одобрени със Заповед № РД-18-31/27.02.2008г. на изпълнителния директор на АГКК, изменена със Заповед № КД-14-08-766/29.07.2008г. на началника на СГКК Добрич попадат: Сграда 72693.501.204.2 със застроена площ от 18 /осемнадесет/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Сграда 72693.501.204.3 със застроена площ от 16 /шестнадесет/кв.м., брой етажи 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; Сграда 72693.50.204.4 със застроена площ от 13 /тринадесет/кв.м., предназначение: Складова база, склад, за които липсват строителни книжа /разрешения за строеж, удостоверение за търпимост и др. актове/, поради което същите не са предмет на продажба и не са взети предвид при формиране цената на имота.

ЧСИ

Име: Диляна Георгиева Илиева - Костадинова
Служебен номер: 901
Телефон: 058 870040
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Добрич, ул. Даме Груев №2А, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Диляна Георгиева Илиева - Костадинова

Актуални обяви