Земеделска земя

Начална цена: 9000.00 лв. Покажи в EUR

7600 кв.м., Орляк

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 09.10.2017 до 09.11.2017
Обявяване на: 10.11.2017 10:00
Публикувана на: 04.10.2017 10:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с №025056 /нула, две, пет, нула, пет, шест/ по картата на възстановената собственост на с. Орляк, общ. Тервел, обл. Добрич, с площ от 7,600 дка /седем декара и шестотин квадратни метра/, с начин на трайно ползване "НИВА", категория на земята: Втора, в местността "Пътят за Пет могили", при граници имоти с №025057, №025066, №025030, землищна граница. Описание: Поземленият имот е разположен на ревен терен, на границата със с. Пет могили, с павилна правоъгълна форма, издължен в посока север/юг, среденза парцела с достъп през имот №025057, граничи с обработваема земеделска земя. Имота се стопансва, обработва се , арендува се. За имота е сключен Договор за аренда, вписан в Служба вписванията – Тервел под №119, том 2, дв.вх.рег.№1233/07.07.2016 г., според който е изплатено арендното плащане за целия период на договора от 30 стопански години, считано от 01.10.2016 г. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията: Възбрана вписана под №25, том 1, дв.вх.рег. №407/09.03.2017 г. по настоящето изпълнително дело; Договорна ипотека вписана под №28, том 1, дв.вх.рег.№1236/07.07.2016 г. до размер на 6100 лв.; Договор за аренда вписан под №119, том 2, дв.вх.рег.№1235/07.07.2016 г. за срок от 30 стопански години, като началото на първата стопанска година е 01.10.2016г.; Арендното плащане за целия период на договора се дължи авансово, при подписване.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви