Земеделска земя

Начална цена: 31050.00 лв. Покажи в EUR

15000 кв.м., Белгун

Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
ЧСИ: Лучия Тасева Тасева
Срок: от 13.10.2017 до 13.11.2017
Обявяване на: 14.11.2017 11:00
Публикувана на: 06.10.2017 08:45

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

- Поземлен имот, с идентификатор 03318.20.101 /нула, три, три, едно, осем, точка, две, нула, точка, едно, нула, едно/, находящ се в с. Белгун, общ. Каварна, обл. Добрич, по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-9/19.02.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ДИРЕКТОР НА АГКК, последно изменение със заповед КД-14-08-199/24.06.2010г. на НАЧАЛНИК НА СГКК – гр. ДОБРИЧ, с площ 15 000 кв.м. /петнадесет хиляди квадратни метра/, трайно предназначение на територията: Земеделска, с начин на трайно ползване: Нива, при граници и съседи имоти с идентификатори: 03318.20.102, 03318.20.171, 03318.20.103, 03318.20.110, 03318.20.100 Описание: Поземления имот е разоложен на равен терен, с правилна правоъгълна форма, среден за масива, с достъп от полски път на запад, граничи с обработваема земеделска земя, обработва се. Намира се на 1000 м. източно от строителните граници на село Белгун. Върху имота са вписани следните тежести в Служба по вписванията Каварна: Възбрана №23, том 1, книга ВЪЗБРАНИ, дв.вх.рег.№294/13.02.2015 г. и Договорна ипотека №78, том 1, книга ДОГОВОРНИ ИПОТЕКИ, дв.вх.рег.№2532/29.08.2013 г. до размера на 22 500,00 лв.

ЧСИ

Име: Лучия Тасева Тасева
Служебен номер: 737
Телефон: 058 – 600313
E-mail: [email protected]
Адрес: Добрич, ул. Ген.Киселов 5,ет.4 -ловно-рибарско дружество
Окръжен съд: Окръжен съд Добрич
Уеб сайт: http://www.luchiataseva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Лучия Тасева Тасева

Актуални обяви