Земеделска земя

Начална цена: 16750.80 лв. Покажи в EUR

4216 кв.м., Труд
местност „Герена“

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 12.01.2018 09:30
Публикувана на: 07.12.2017 12:58
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20138250400643 - 1.) Поземлен имот с идентификатор 73242.68.4 (седем, три, две, четири, две, точка, шест, осем, точка, четири) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Труд, община Марица, област Пловдивска, местност „Герена“, с площ на поземления имот: 4216 кв.м. (четири хиляди двеста и шестнадесет кв.м.), трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 68004, при съседи на поземления имот: 73242.68.9; 73242.68.19; 73242.68.11; 73242.68.3, който имот е идентичен с описания в Решение № А17А за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне в землището на село Труд, издадено от Поземлена Комисия - Община Марица, област Пловдивска поземлен имот № 068004 с площ от 4,216 дка. (четири цяло двеста и шестнадесет кв.м.), с начин на трайно ползване - нива, пета категория, находяща се в местност „Герена“ по плана за земеразделяне землището на село Труд, ЕКАТТЕ 73242, община Марица, област Пловдивска, при граници и съседи: имот № 068003 - нива на насл. на Слави Александров Кузев, имот № 068011 - полски път на Кметство село Труд, имот № 00701 - отводнителен канал на Кметство село Труд, имот № 068009 - нива на Зорка Иванова Даскалова. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 16 750,80 лв. (шестнадесет хиляди седемстотин и петдесет лева и осемдесет стотинки), съставляваща 80 % от оценката, съгласно чл. 485 във връзка с чл. 494 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви