Земеделска земя

Начална цена: 13063.68 лв. Покажи в EUR

3290 кв.м., Труд
местност „Герена“

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 12.01.2018 09:30
Публикувана на: 07.12.2017 13:04
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20138250400643 - 3.) Поземлен имот с идентификатор 73242.68.9 (седем, три, две, четири, две, точка, шест, осем, точка, девет) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Труд, община Марица, област Пловдивска, местност „Герена“, с площ на поземления имот: 3290 кв.м. (три хиляди двеста и деветдесет кв.м.), трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 68.9; при съседи на поземления имот: 73242.66.22; 73242.68.12; 73242.68.19; 73242.68.4; 73242.68.3; 73242.68.2; 73242.68.1; а по акт за собственост представлява: поземлен имот № 068009 с площ от 3,290 дка. (три декара двеста и деветдесет кв.м.), с начин на трайно ползване - нива, пета категория, находяща се в местността „Герена“ по плана за земеразделяне землището на село Труд, ЕКАТТЕ 73242, община Марица, област Пловдив, при граници и съседи: имот № 068012 - нива на Димитрия Иванова Кипрова, имот № 066015 - полски път на Община Марица, имот № 068001 - нива на насл. на Павел Тодоров Топалов, имот № 068002 - нива на насл. на Христо Марков Кирков, имот № 068003 - нива на насл. на Слави Александров Кузев, имот № 068004 - нива на насл. на Димитрия Гитова Георги Иван Делеви и имот № 000701 - отводнителен канал на Община Марица. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 13 063,68 лв. (тринадесет хиляди шестдесет и три лева и шестдесет и осем стотинки), съставляваща 80 % от оценката, съгласно чл. 485 във връзка с чл. 494 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви