Земеделска земя

Начална цена: 11931.84 лв. Покажи в EUR

3000 кв.м., Труд
местност „Герена“

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 12.01.2018 09:30
Публикувана на: 07.12.2017 13:12
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20138250400643 - 6.) Поземлен имот с идентификатор 73242.68.16 (седем, три, две, четири, две, точка, шест, осем, точка, едно, шест) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-76/20.11.2007 г. на Изпълнителния директор на АГКК, адрес на поземления имот: село Труд, община Марица, област Пловдивска, местност „Герена“, с площ на поземления имот: 3000 кв.м. (три хиляди кв.м.), трайно предназначение на територията – земеделска, начин на трайно ползване – нива, стар идентификатор – няма, номер по предходен план: 68.16; при съседи на поземления имот: 73242.68.17; 73242.68.19; 73242.68.6; 73242.66.22; а по акт за собственост представлява поземлен имот № 068016, с площ от 3,000 дка. (три декара), образуван от имот № 068007, с начин на трайно ползване - нива, пета категория, находяща се в местността „Герена“, по плана за земеразделяне землището на село Труд, ЕКАТТЕ 73242, община Марица, област Пловдивска, при граници и съседи: имот № 068017 - нива на Любен Велков Топалов, имот № 000701 - отводнителен канал на Община Марица, имот № 068006 - нива на Костадин Георгиев Танев и имот № 066015 - полски път на община Марица. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 11 931,84 лв. (единадесет хиляди деветстотин тридесет и един лева и осемдесет и четири стотинки ), съставляваща 80 % от оценката, съгласно чл. 485 във връзка с чл. 494 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви