Двустаен апартамент

Начална цена: 88700.00 лв. Покажи в EUR

68 кв.м., ПЛОВДИВ
ул. „Боримечка“ № 22, ет. 3, ап. 4

Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
ЧСИ: Стефан Димитров Горчев
Срок: от 11.12.2017 до 11.01.2018
Обявяване на: 12.01.2018 15:00
Публикувана на: 07.12.2017 13:22

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ИД 20168250400438 - САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 56784.531.274.1.6 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, две, седем, четири, точка, едно, точка, шест/ по кадастраланата карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Боримечка“ № 22 /двадесет и втори/, ет. 3 /трети/, ап. 4 /четвърти/, предназначение – жилище, апартамент, брой нива на обекта – 1 /едно/, с площ 67,92 кв.м. /шестдесет и седем цяло и деветдесет и два квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти: на същия етаж - 56784.531.274.1.7, под обекта: 56784.531.274.1.36, 56784.531.274.1.35, над обекта: 56784.531.274.1.11, ведно с избено помещение № 5, с площ – 10,52 кв.м. /десет цяло и петдесет и две стотни квадратни метра/, който обект е разположен в сграда с идентификатор 56784.531.274.1 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, две, седем, четири, точка, едно/ по кадастраланата карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Боримечка“ № 22 /двадесет и втори/, със застроена площ – 220 кв.м. /двеста и двадесет квадратни метра/, брой етажи – 7 /седем/, предназначение – жилищна сграда – многофамилна, която сграда е разположена в поземлен имот с идентификатор 56784.531.274 /пет, шест, седем, осем, четири, точка, пет, три, едно, точка, две, седем, четири/ по кадастраланата карта и кадастралните регистри на град Пловдив, община Пловдив, област Пловдив, одобрени със Заповед РД -18-48/03.06.2009 г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр. Пловдив, ул. „Боримечка“ № 22 /двадесет и втори/, с площ 410 кв.м. /четиристотин и десет квадратни метра/, трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване: високо застрояване (над 15м), номер по предходен план - квартал 62а по плана на кв. „Христо Ботев – юг“, парцел XI-274, при съседи: 56784.531.3042, 56784.531.3033, 56784.531.276, 56784.531.275, ведно с 5,047% /пет цяло четиридесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на сграда с идентификатор 56784.531.274.1, с описание съгласно копие от кадастрална карта с данни от КРНИ, съгласно нотариален акт, както следва: АПАРТАМЕНТ № 4 /четири/ на трети етаж, със застроена площ от 67.92 /шестдесет и седем цяло деветдесет и две стотни/ квадратни метра, състоящ се от коридор, дневна и готварна, спалня, две тераси, баня с тоалетна и перално помещение, при граници: ателие № 3, асансьор, стълбище и калкан, ведно с ИЗБА № 5 /пет/ на избен етаж, със застроена площ от 10.52 /десет цяло и петдесет и две стотни/ квадратни метра, при граници: изба № 6, изба № 4 и коридор, ведно с 5.047% /пет цяло четиридесет и седем хилядни процента/ идеални части от общите части на жилищната сграда с административен адрес: град Пловдив, ул."Боримечка" № 22, построена и въведена в експлоатация, съгл. удостоверение № 55/21.05.2009 г. на район „Южен“, община Пловдив, в УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ XI - 274 /единадесети римско, двеста седемдесет и четири арабско/ от квартал 62а /шестдесет и две буква "а'/, по плана на квартал "Христо Ботев - юг", гр. Пловдив, /съгласно нот. акт № 186, том 14, д. № 2378/2007 на нотариус с рег. № 135 /целият с площ от 432 /четиристотин тридесет и два/ квадратни метра, при граници: УПИ Х-276, улица "Околчица", улица "Боримечка", УПИ ХII-275. Началната цена, от която ще започне наддаването е в размер на 88 700,00 лева (осемдесет и осем хиляди и седемстотин лева), съставляваща 80 % от стойността на имота, определена с протокол на ЧСИ от 06.12.2017 г., съгласно чл. 494, във вр. с чл. 485 от ГПК.

ЧСИ

Име: Стефан Димитров Горчев
Служебен номер: 825
Телефон: 032/650072; 0877/843337
E-mail: [email protected]
Адрес: Пловдив, ул. Хан Кубрат №1 (Делови център Пловдив), ет. 5, офис 506 и 506А
Окръжен съд: Окръжен съд Пловдив
Уеб сайт: http://lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Стефан Димитров Горчев

Актуални обяви