Гараж

Начална цена: 10296.00 лв. Покажи в EUR

12 кв.м., ВАРНА
ул. Хан Крум №23

Окръжен съд: Окръжен съд Варна
ЧСИ: Людмил Станев Станев
Срок: от 12.01.2018 до 12.02.2018
Обявяване на: 13.02.2018 14:00
Публикувана на: 07.12.2017 17:46
Резултат: Нестанала. Погасено задължение от длъжника

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 10135.1507.737.1.15 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, три, седем, точка, едно, точка, едно, пет/, с адрес на имота: гр.Варна, п.к. 9000, ул."Хан Крум" №23 /двадесет и три/, ет.0 /нула/. Самостоятелният обект се намира в сграда №1/ едно/, разположена в поземлен имот с идентификатор 10135.1507.737 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, три, седем/. Предназначение на самостоятелния обект: гараж в сграда.Брой нива на обекта: 1 /едно/. Площ съгласно скица: 12.40 /дванадесет цяло и четиридесет стотни/ кв.м. Прилежащи части: 15.89 /петнадесет цяло и осемдесет и девет стотни/ %. Съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 10135.1507.737.1.16, 10135.1507.737.1.13, 10135.1507.737.1.14; под обекта: няма; над обекта: 10135.1507.737.1.11. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008г. / 10.11.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, ведно с 4.27 кв.м./ЧЕТИРИ ЦЯЛО И ДВАДЕСЕТ И СЕДЕМ СТОТНИ КВ.М./ ИДЕАЛНИ ЧАСТИ ОТ ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 10135.1507.737 /едно, нула, едно, три, пет, точка, едно, пет, нула, седем, точка, седем, три, седем/, находящ се в гр.Варна, общ.Варна, обл.Варна, район Одесос, ул. "Хан Крум" 23 /двадесет и три/, с обща площ от 369кв.м. /триста шестдесет и девет кв.м./. Трайно предназначение на територията: урбанизирана. Начин на трайно ползване: ниско застрояване (до 10 м), при съседи: 10135.1507.735, 10135.1507.738, 10135.1507.750, 10135.1507.739, 10135.1507.736. По кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-98/10.11.2008г./10.11.2008г. на ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА АГКК. Последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР.

ЧСИ

Име: Людмил Станев Станев
Служебен номер: 895
Телефон: 052 600 509
E-mail: [email protected]
Адрес: Варна, бул. Владислав Варненчик № 111, ет.3, обект 3
Окръжен съд: Окръжен съд Варна
Уеб сайт: http://si895.eu
Виж всички активни обяви за имоти на Людмил Станев Станев

Актуални обяви