Парцел

Начална цена: 742500.00 лв. Покажи в EUR

14389 кв.м., Банско
гр. Банско местност "Момин гроб"

Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
ЧСИ: Борис Исталянов Велинов
Срок: от 08.12.2017 до 08.01.2018
Обявяване на: 09.01.2018 15:00
Публикувана на: 22.12.2017 11:44
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с кадастрален идентификатор 02676.118.144 /две хиляди шестстотин седемдесет и шест, точка, сто и осемнадесет, точка, сто и четиринадесет/, находящ се в гр. Банско, местност „МОМИН ГРОБ“, с площ по кадастрална карта от 14389.00 /четиринадесет хиляди триста осемдесет и девет/ кв.м., с трайно предназначение на територията: Урбанизирана, с начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, а по актове за собственост поземлен имот с пл. № 118144 /сто и осемнадесет хиляди сто четиридесет и четири/ получен от сливането на поземлен имот - нива, целят с площ от 9.907 дка /девет декара деветстотин и седем квадратни метра/, десета категория, който имот представлява имот № 118096 /едно, едно, осем, нула, девет, шест/ от масив 118 /сто и осемнадесет/ по картата на землището на гр. Банско, местност "Момин гроб", при граница: поземлен имот - пасище, мера, кад. № 118092 земи по чл. 10 ЗСПЗЗ, поземлен имот - нива, кад. № 118090 на "РАДИ - М - 2000" ООД, поземлен имот - полски път, кад. № 118088 на община Банско, поземлен имот - нива, кад. № 118095 на Снежана Иванова Панаьотова и др. и поземлен имот - нива, целият с площ от 4.482 дка /четири декара четиристотин осемдесет и два квадратни метра/, десета категория, който имот представлява имот № 118090 /едно,едно,осем,нула,девет,нула/ от масив 118 /сто и осемнадесет/ по картата на землището на град Банско, местност "Момин гроб", при граници: поземлен имот - полски път, кад. № 118088 на Община Банско, поземлен имот - нива, кад. № 118096 на "РАДИ - М - 2000" ООД, поземлен имот - пасище, мера, кад. № 118092 на по чл. 19 от ЗСПЗЗ, поземлен имот - пасище, мера, кад. № 118120 на "Голф Плюс" ООД, поземлен имот - нива, кад. № 118089, на насл. на Георги Николов Рошков, съгласно Заповед № 01 - 264/13.07.2007г., на Кмета на Община Банско за обединяването на същите, със съседи по кадастрална карта: поземлени имоти с кадастрални идентификатори: 02676.118.88, 02676.118.89, 02676.118.120, 02676.118.92, 02676.118.91, 02676.118.95, 02676.118.141. Цената е с включен ДДС!!!

ЧСИ

Име: Борис Исталянов Велинов
Служебен номер: 890
Телефон: 073 830 639
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Благоевград, ул. Д-р Христо Татарчев № 15, ет. 3, ап. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Благоевград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Борис Исталянов Велинов

Актуални обяви