Земеделска земя

Начална цена: 10560.00 лв. Покажи в EUR

999 кв.м., Нови Искър
с. Войнеговци, м. ЯЗО

Окръжен съд: Софийски градски съд
ЧСИ: Ренета Милчева Василева
Срок: от 05.01.2018 до 05.02.2018
Обявяване на: 06.02.2018 09:00
Публикувана на: 03.01.2018 20:53
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаната Ренета Милчева, Частен Съдебен Изпълнител, рег. №790, с район на действие СГС, обявявам на интересуващите се, че на основание чл.494, ал.2 ГПК във връзка с чл.487 от ГПК, по искане на взискателя БАНКА ДСК ЕАД е насрочена ПУБЛИЧНА ПРОДАН с времетраене от 05.01.2018 г. до 05.02.2018 г. на следния недвижим имот, собственост на ВЛАДИСЛАВ ПЕТРОВ ГЕОРГИЕВ, а именно: ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 11884.5593.28 по кадастралната карта и кадстралните регистри, одобрени със Заповед РД – 18-4/11.01.2012г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на поземления имот: с.Войнеговци, район Нови Искър, метсност ЯЗО, представляващ земеделска земя по смисъла на ЗСПЗЗ, с начин на трайно ползване – пасище мера, с категория на земята при неполични условия – шеста, с площ от 999.00 кв.м. /деветстотин деветдесет и девет/ квадратни метра, находящ се в местността „Язо“, идентичен с поземлен имот – имот №001028 /номер нула, нула, едно, нула, две, осем/ по плана за земеразделяне в землището на село Войнеговци, при граници, съгласно представената скица: североизток – поземлен имот №001026 /номер, нула, нула, едно, нула, две, шест/ - пасище, мера, собственост на Ива Хубанова Беличка; югоизток – поземлен имот №001029 /номер, нула, нула, едно, нула, две, девет/ - пасище, мера, собственост на наследниците на Кирил Стойнев Колев; югозапад – поземлен имот №001098 /номер, нула, нула, едно, нула, девет, осем/ - полски път, собственост на Столична община и северозапад – поземлен имот №001027 /номер, нула, нула, едно, нула, две, седем/ - пасище, мера, собственост на Царевка Михайлова Андонова Публичната продажба ще се произведе в сградата на СРС, в гр.София, бул. „Цар Борис ІІІ“ №54, п.к.1612, тел.: 8955300, 9526539, факс: 9516798. и приключва на основание чл.489, ал.5 от ГПК в края на работното време в последния ден. Началната цена, от която ще започне наддаването за имота, е 10560.00 лв. (десет хиляди петстотин и шестдесет лева). Същата представлява 80 % от новата пазарна цена на имота. Тежести за имота: 1 Възбрана по настоящото изпълнително дело в полза на Банка ДСК ЕАД, вписана в СВ – гр. София, акт № 218, том 2, дв. вх. рег. №5176/05.02.2016г. за сумата от 370 383.54 лв. Интересуващите се от имота могат да се явят в канцеларията на съда всеки присъствен ден, за да прегледат книжата/чл.488, ал.2 от ГПК/. Всички желаещи да прегледат имота, могат да сторят това всеки петък от 17 до 19 часа. За пазач на имота е назначен ЧСИ Ренета Милчева, тел.: 02 9898 717 Задатъкът - 10 % върху началната цена на продавания имот за участие в проданта се внася предварително по сметка на Частен Съдебен Изпълнител Ренета Милчева - IBAN BG 04 STSA 9300 0018 3930 61, BIC код STSABGSF по изпълнително дело № 20167900400067 (чл.489, ал.1 от ГПК). Взискателят не внася задатък, ако вземането надвишава неговия размер. На основание чл. 489 от ГПК всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и с думи и подава предложението си заедно с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Предложенията се подават в канцеларията на районния съд, което се отразява във входящия регистър. Проданта приключва в края на работното време в последния ден. Наддавателните предложения могат да се оттеглят най-късно в този срок. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан /чл. 185 от ЗЗД/, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. На 06.02.2018 г. в 9.00 часа в присъствието на явилите се наддавачи, ще съставя протокол и обявя купувача по реда на чл.492 от ГПК.

ЧСИ

Име: Ренета Милчева Василева
Служебен номер: 790
Телефон: 02 – 98 98 255; 0884 719 782
E-mail: [email protected]
Адрес: София, ул. "Княз Борис I" №130, ет.1
Окръжен съд: Софийски градски съд
Уеб сайт: http://www.milcheva.com
Виж всички активни обяви за имоти на Ренета Милчева Василева

Актуални обяви