Земеделска земя

Начална цена: 176.25 лв. Покажи в EUR

2028 кв.м., Сърница
местност "Челото"

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Срок: от 11.12.2018 до 11.01.2019
Обявяване на: 12.01.2019 13:00
Публикувана на: 04.01.2018 13:02
Резултат: Нестанала. Спряна - внесени 30% от дълга

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Подписаният ЧСИ Мария Ангелова с рег. № 884, с район на действие Окръжен съд гр. Пазарджик, ОБЯВЯВАМ на интересуващите се, че от 11.12.2017г. До 11.01.2018г., ще се проведе първа по ред публична продан на недвижим имот в сградата на Районен съд гр. Велинград, приключваща в края на работното време (17:00 часа) на пoследния ден (11.01.2018г.), като обявяването на купувач ще се извърши на 12.01.2018г. (петък) от 13:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, на 36 (тридесет и шест ) броя поземлени имоти, находящи се в землището на гр. Сърница, община Сърница, област Пазарджик, за удовлетворяване вземането взискателя Таня Ангелова Катранджиева, чрез пълномощника си по изпълнителното дело адв. Румяна Атанасова със съдебен адрес: гр. Стара Загора, ул. Цар Иван Асен № 111, ет.1. 1. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,168 /хиляда и сто шестдесет и осем/дка, осма категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 033 /тридесет и три/ от масив 191 /сто деветдесет и първи/, имот кад. ном. 191033 /сто деветдесет и една хиляди тридесет и три/, при граници и съседи: имот 191034-нива на насл. на Ахмед Мандражиев, имот 000398-полски път на Община Велинград, имот 191036-нива на наследниците на Салих Бозов, имот 191030-нива на Ахмед Мустафа. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 103, 50 (сто и три лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 2. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,200 /хиляда и двеста/дка, осма категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 040 /четиридесети/ от масив 191 /сто деветдесет и първи/, имот кад. ном. 191040 /сто деветдесет и една хиляди и четиридесет/, при граници и съседи: имот 000398-полски път на общината, имот 191039-нива на Феим Айров, имот 191038-нива на насл. на Салих Саитов, имот 000874-полски път на Община Велинград, имот 191041-нива на насл. на Салих Бозов. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 105, 75 (сто и три лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 3. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,167/нула дка сто шестдесет и седем кв.м./дка, десета категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 048 /четиридесет и осем/ от масив 191 /сто деветдесет и първи/, имот кад. ном. 191048 /сто деветдесет и една хиляди и четиридесет и осем/, при граници и съседи: имот 000398-полски път на общината, имот 191049-нива на Ахмед Мустафа, имот 191083-дере на Община Велинград, имот 191047-нива на Абдула Осман. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 14, 25 (четиринадесет лева и двадесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 4. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,575/нула дка, петстотин седемдесет и пет кв.м./дка, осма категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 076 /седемдесет и шест/ от масив 191 /сто деветдесет и първи/, имот кад. ном. 191076 /сто деветдесет и една хиляди и седемдесет и шест/, при граници и съседи: имот 191078-нива на Ахмед Мустафа, имот 000242-път III кл. държавен, имот 191077-нива на насл. на Салих Касъклиев, имот 191084-нива на насл. на Салих Бозов, имот 191080-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 191079-нива на насл. на Мустафа Айров. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 51 (петдесет и един лева), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 5. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,266/нула дка, двеста шестдесет и шест кв.м./дка, десета категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 005/пети/ от масив 192/сто деветдесет и втори/, имот кад. ном. 192005/сто деветдесет и две хиляди и пет/, при граници и съседи: имот 000921-полски път на Община Велинград, имот 192006-нива на насл. на Салих Саитов, имот 192095-ливада на насл. на Халил Якубов, имот 192101-нива на Мустафа Айри. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 23, 25 (двадесет и три лева и двадесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 6. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,569/един дка, петстотин шестдесет и девет кв.м./дка, десета категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 014/четиринадесети/ от масив 192/сто деветдесет и втори/, имот кад. ном. 192014/сто деветдесет и хиляди и четиринадесет/, при граници и съседи: имот 000400-полски път на Община Велинград, имот 192115-нива на насл. на Ахмед Парутев, имот 192124-пасище на насл. на Халил Абдиев, имот 192013-нива на насл. на Салих Бозов. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 136, 50 (сто тридесет и шест лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 7. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,688/един дка, шестстотин осемдесет и осем кв.м./дка, десета категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 029/двадесет и девет/ от масив 192/сто деветдесет и втори/, имот кад. ном. 192029/сто деветдесет и две хиляди и двадесет и девет/, при граници и съседи: имот 192129-нива на насл. на Реджеп Айрипов, имот 192133-нива на насл. Ахмед Бозов, имот 192030-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 192134-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 192015-нива на насл. на Реджеп Айрипов, имот 192016-нива на насл. на Ахмед Пилев, имот 192028-нива на Мустафа Айри. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 147 (сто четиридесет и седем лева), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 8. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,709 / един дка, седемстотин и девет кв.м./ дка, десета категория, местност " Боаза", означен по картата на землището като парцел 031/тридесет и първи/ от масив 192/сто деветдесет и втори/ имот кад. номер 192031 /сто деветдесет и две хиляди тридесет и едно/, при граници и съседи: имот 192134-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 192030-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 192133-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 192033-нива на насл. на Халил Абдиев, имот 192032-нива на насл. на Ахмед Трампов, имот 192116-нива на насл. на Салих Парутев и имот 000400-полски път на общината. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 148, 50 (сто четиридесет и осем лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 9. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,483 / един дка, четиристотин осемдесет и три кв.м./ дка, десета категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 037/тридесет и седми/ от масив 192/сто деветдесет и втори/ имот кад. номер 192037 /сто деветдесет и две хиляди тридесет и седем/, при граници и съседи: имот 192034-нива на насл. на Халил Айров, имот 192131-пасище, мера на Кезим Айров, имот 192129-нива на насл. на Реджеп Айров, имот 192036-нива на насл. на Салих Сиджимов, имот 001031-пасище, мера, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000917-дере на общината. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 129 (сто двадесет и девет лева), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 10. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 3,000 / три дка./ дка, десета категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 046/четиредесет и шести/ от масив 192/сто деветдесет и втори/ имот кад. номер 192046 /сто деветдесет и две хиляди четиредесет и шест/, при граници и съседи: имот 000907-дере на общината, имот 211007-ливада, земи по чл. 19 ЗСПЗЗ, имот 000401-полски път на общината, имот 000403-полски път на общината. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 261, 75 (двеста шестдесет и един лева и седемдесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 11. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,524 / нула дка, петстотин двадесет и четири кв.м./ дка, десета категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 053 /петдесет и трети/ от масив 192/сто деветдесет и втори/ имот кад. номер 192053 /сто деветдесет и две хиляди петдесет и три/, при граници и съседи: имот 192051-нива на насл. на Мустафа Трампов, имот 192052-нива на насл. на Мустафа Трампов, имот 192054-нива на Азим Трампов, имот 192056-нива на насл. на Халил Онбашиев. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 45, 75 лв., (четиридесет и пет лева и седемдесет и пет стотинки) съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 12. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 2,700 / два дка и седемстотин кв.м./ дка, десета категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 078 /седемдесет и осми/ от масив 192/сто деветдесет и втори/ имот кад. номер 192078 /сто деветдесет и две хиляди седемдесет и осем/, при граници и съседи: имот 192039-нива на насл. на Реджеп Талипов, имот 192098-дере на общината, имот 000917-дере на общината, имот 192099-дере на общината и имот 192077-нива на насл. на Ахмед Пилев. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 234, 75 (двеста тридесет и четири лева и седемдесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 13. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,900 / нула дка и деветстотин кв.м./ дка, десета категория, местност "Боаза", означен по картата на землището като парцел 087 /осемдесет и седми/ от масив 192/сто деветдесет и втори/ имот кад. номер 192087 /сто деветдесет и две хиляди осемдесет и седем/, при граници и съседи: имот 192123- нива на насл. на Ахмед Трампов, имот 192099-дере на общината, имот 192086-нива на насл. на Ахмед Пилев, имот 192090-нива на Кезим Айров, имот 192088-нива на Тефиде Пилева. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 78 (седемдесет и осем лева), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 14. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,378 / нула дка и триста седемдесет и осем кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 010 /десети/ от масив 201 /двеста и първи/ имот кад. номер 201010 /двеста и една хиляди и десет/, при граници и съседи: имот 201009-пасище на насл. на Халил Мандраджиев, имот 000864-дере на общината, имот 201011-нива на насл. на Ахмед Бозов и имот 201001-нива на насл. на Ракип Дюкенджиев. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 33 (тридесет и три лева), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК. 15. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,129 / един дка и сто двадесет и девет кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 015 /петнадесети/ от масив 201 /двеста и първи/ имот кад. номер 201015 /двеста и една хиляди и петнадесет/, при граници и съседи: имот 201069-нива на насл. на Абдулах Касъклиев, имот 201042-нива на насл. на Юмуша Обнашиева, имот 201070-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 201016-нива на насл. на Халил Абдиев, имот 000883-дере на общината. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 98, 25 (деветдесет и осем лева и двадесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 16. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,055 / един дка и петдесет и пет кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 019 /деветнадесети/ от масив 201 /двеста и първи/ имот кад. номер 201019 /двеста и една хиляди и деветнадесет/, при граници и съседи: имот 201018-нива на насл. на Али Цанков, имот 201040-нива на насл. на Ахмед Айров, имот 201020-нива на насл. на Ахмед Пилев и имот 000883-дере на общината. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 91, 50 (деветдесет и един лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 17. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,813 / нула дка и осемстотин и тринадесет кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 025 /двадесет и пети/ от масив 201 /двеста и първи/ имот кад. номер 201025 /двеста и една хиляди двадесет и пет/, при граници и съседи: имот 201024-нива на насл. на Ахмед Айров, имот 201037-нива на насл. на Халил Абдиев, имот 201026-нива на Ахмед Мустафа и имот 000883-дере на общината. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 70, 50 (седемдесет лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 18. ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,829 / нула дка и осемстотин двадесет и девет кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 044 /четиредесет и четири/ от масив 201 /двеста и първи/ имот кад. номер 201044 /двеста и една хиляди четиредесет и четири/, при граници и съседи: имот 201045-нива на насл. на Салих Сиджимов, имот 201007-нива на насл. на Салих Касъклиев, имот 201043-нива на Раим Онбаши и имот 000896-полски път на общината. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 72 (седемдесет и два лева), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 19. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,267 / нула дка и двеста шестдесет и седем кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 055 /петдесет и пети/ от масив 201 /двеста и първи/ имот кад. номер 201055 /двеста и една хиляди петдесет и пет/, при граници и съседи: имот 201054-нива на насл. на Салих Сиджимов, имот 205036-нива на насл. на Ахмед Пилев, имот 205035-нива на Мустафа Айри, имот 201056-нива на Раим Омбаши и имот 000896-полски път на общината. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 23, 25 (двадесет и три лева и двадесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 20. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 2,028 / два дка и двадесет и осем кв.м./ дка, десета категория, местност "Челото", означен по картата на землището като парцел 062 /шестдесет и втори/ от масив 201 /двеста и първи/ имот кад. номер 201062 /двеста и една хиляди шестдесет и две/, при граници и съседи: имот 201060-ливада, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 000896-полски път на общината и имот 201063-гора в зем. земи, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 176, 25 (сто седемдесет и шест лева и двадесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 21. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 2,786 / два дка и седемстотин осемдесет и шест кв.м./ дка, осма категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 002 /втори/ от масив 202 /двеста и втори/ имот кад. номер 202002 /двеста и две хиляди и две/, при граници и съседи: имот 000877-полски път на общината, имот 202004-нива на Ахмед Айров и др., имот 202003-нива на насл. на Ахмед Айров, имот 000893-полски път на общината и имот 202001-нива на Ахмед Мустафа. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 246 (двеста четиридесет и шест лева), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 22. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 3,084 / три дка и осемдесет и четири кв.м./ дка, осма категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 009 /девети/ от масив 202 /двеста и втори/ имот кад. номер 202009 /двеста и две хиляди и девет/, при граници и съседи: имот 202013-нива на насл. на Ахмед Айров, имот 000877-полски път на общината, имот 202012-нива на насл. на Абдула Касъклиев, имот 202010-нива на насл. на Ахмед Онбашиев, имот 000893-полски път на общината. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 273, 25 (двеста седемдесет и три лева и двадесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 23. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 2,466 / два дка и четиристотин шестдесет и шест кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 012 /дванадесети/ от масив 203 /двеста и трети/ имот кад. номер 203011 /двеста и три хиляди и единадесет/, при граници и съседи: имот 203011-нива на Ахмед Мустафа, имот 000893-полски път на общината, имот 203021-нива на насл. на Ракип Дюкенджиев, имот 203032-нива на насл. на Фаик Трампов, имот 203033-нива на насл. на Фаик Трампов. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 214, 50 (двеста и четиринадесет лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 24. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,768 / нула дка и седемстотин шестдесет и осем кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 029 /двадесет и девет/ от масив 203 /двеста и трети/ имот кад. номер 203029 /двеста и три хиляди двадесет и девет/, при граници и съседи: имот 000394-полски път на общината, имот 203030-нива на насл. на Али Цанков, имот 203022-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 203023-нива на насл. на Салих Сиджимов, имот 203028-нива на насл. на Ахмед Трампов. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 66, 75 (шестдесет и шест лева и седемдесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 25. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,569/ един дка и петстотин шестдесет и девет кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 022 /двадесет и втори/ от масив 205 / двеста и пети/, имот кад. номер 205022 /двеста и пет хиляди двадессет и две/, при граници и съседи: имот 205004-ливада на насл. на Абдулах Касъклиев, имот 205067-нива на Недцими Трампов, имот 205023-нива на насл. на Салих Сиджимов, имот 000896-полски път на общината, имот 205021-нив ана насл. на Абдулах Касъклиев. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 136, 50 (сто тридесет и шест лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 26. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,692 / нула дка и шестстотин деветдесет и два кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 031 /тридесет и първи/ от масив 205 / двеста и пети/, имот кад. номер 205031/двеста и пет хиляди тридесет и едно/, при граници и съседи: имот 000895-полски път на общината, имот 205032-нива на насл. на Абдулах Касъклиев, имот 201058-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 201059-нива на насл. на Ахмед Айров, имот 205030-нива на насл. на Мехмед Осман. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 60 (шестдесет лева), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 27. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,407 / нула дка и четиристотин и седем кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 045 /четиредесет и пети/ от масив 205 / двеста и пети/, имот кад. номер 205045 /двеста и пет хиляди четиредесет и пет/, при граници и съседи: имот 205040-нива на насл. на Мустафа Мутафчиев, имот 205044-нива на насл. на Халил Мандраджиев, имот 000895-полски път на общината и имот 205046-нива на насл. на Ахмед Айров. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 35, 20 (тридесет и пет лева и двадесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 28. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,439 / нула дка и четириститин тридесет и девет кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 057 /петдесет и седми/ от масив 205 / двеста и пети/, имот кад. номер 205057/двеста и пет хиляди петдесет и седем/, при граници и съседи: имот 000895-полски път на общината, имот 205058-нива на насл. на Сафиде Камберова, имот 205061-нива на насл. на Халил Мутешимов, имот 205068-нива на насл. на Халил Мутешимов и имот 205056-нива на насл. на Абдулах Касъклиев. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 38, 25 (тридесет и осем лева и двадесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 29. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,349 / нула дка и триста четиредесет и девет кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 072 /седемдесет и две/ от масив 205 / двеста и пети/, имот кад. номер 205072 /двеста и пет хиляди седемдесет и две/, при граници и съседи: имот 000895-полски път на общината, мот 205070-нива на насл. на Ахмед Айров, имот 206076-нива на насл. на Абдула Осман, имот 206077-нива на насл. на Мехмед Осман и имот 205071-нива на насл. на Салих Сиджимов. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 30, 75 (тридесет лева и седемдесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 30. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,600 /нула дка и шестстотин кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 077 /седемдесет и седми/ от масив 205 / двеста и пети/, имот кад. номер 205077 /двеста и пет хиляди седемдесет и седем/, при граници и съседи: имот 205018-нива на Ахмед Мустафа, имот 205017-нива на насл. на Фаик Трампов, имот 000896-полски път на общината и имот 205079-нива на насл. на Салих Сиджимов. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 52, 50 (петдесет и два лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 31. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,736 /един дка и седемстотин тридесет и шест кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 041 /четиредесет и първи/ от масив 206 /двеста и шести/, имот кад. номер 206041/двеста и шест хиляди четиредесет и едно/, при граници и съседи: имот 206076-нива на Абдула Осман, имот 206040-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 206045-нива на насл. на Салих Саитов, имот 205003-нива на насл. на Салих Талип, имот 205051-нива на насл. на Салих Пилев, иот 205049-нива на насл. на Зекир Трампов, имот 205048-нива на насл. на Ахмед Бозов, имот 205075-нива на Сюлейман Айров и имот 205070-нива на насл. на Ахмед Айров. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 151, 50 (сто петдесет и един лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 32. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,310 /един дка и триста и десет кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 063 /шестдесет и три/ от масив 206 /двеста и шести/, имот кад. номер 206063 /двеста и шест хиляди шестдесет и три/, при граници и съседи: имот 206069-пасище, мера, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 206062-нива на Ахмед Мустафа, имот 000791-дере на общината и имот 206064-ливада на насл. на Халил Онбашиев. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 114 (сто и четиринадесет лева), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 33. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 1,393 /един дка и триста деведесет и три кв.м./ дка, десета категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 015 /петнадесети/ от масив 207 /двеста и седми/, имот кад. номер 207015 /двеста и седем хиляди и петнадесет/, при граници и съседи: имот 000944-полски път на общината, имот 207016-нив ана насл. на Ахмед Айров, имот 111069-нива на насл. на Юсеин Кестенджиев, имот 207014-нива на насл. на Салих Сиджимов. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 121, 50 (сто двадесет и един лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 34. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,460 /нула дка и четиристотин и шестдесет кв.м./ дка, осма категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 063 /шестдесет и трети/ от масив 207 /двеста и седми/, имот кад. номер 207063 /двеста и седем хиляди шестдесет и три/, при граници и съседи: имот 207066-нива на насл. на Мехмед Молалиев, имот 207062-нива на Ахмед Мустафа и имот 207035-нива на насл. на Салих Саитов. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 40, 50 (четиридесет лева и петдесет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 35. 1/3 ид. части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ със земеделско предназначение - нива, с площ от 0,231 /нула дка и двеста тридесет и един кв.м./ дка, осма категория, местност "Юрте", означен по картата на землището като парцел 064 /шестдесет и четвърти/ от масив 207 /двеста и седми/, имот кад. номер 207064 /двеста и седем хиляди шестдесет и четири/, при граници и съседи: имот 207061-нива на Ахмед Мустафа, имот 191042-нива, земи по чл. 19 от ЗСПЗЗ, имот 207065-нива на насл. на Мехмед Молалиев и имот 000396-полски път на общината. Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 20, 25 (двадесет лева и двадесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК 36. 1/2 ид. части ПОЗЕМЛЕН ИМОТ - ливада с площ от 3,755 /три цяло седемстотин петдесет и пет/ дка, десета категория в местността "Кутлата", означен по картата на землището като парцел 142 /сто четиридесет и втори/ от масив 063 /шестдесет и трети/, съставляващ имот кад. номер 063142 /шестдесет и три хиляди сто четиридесет и втори/, находящ се в землището на гр. Сърница при граници и съседи: 001902 - местен път на Община Велинград, 063141 - ливада на насл. на Абдулах Касъклиев и 350396 - полски път на Община Велинград Началната цена от която ще започне наддаването е в размер на 327, 75 (триста двадесет и седем лева и седемдесет и пет стотинки), лв., съставляваща 75 % от пазарната цена за имота чл. 484, чл. 485, във връзка с чл. 468 от ГПК Недвижимите имоти и посочените идеални части е собственост на длъжника Саит Исмаил Тинев, с ЕГН: 73060хххх с адрес гр. Сърница, ул. Шабанли №8, съгласно документ за собственост Акт № 132, том 5, дв.вх.рег. 1603/ 14.11.2012г., Акт № 54, том 5, дв.вх.рег. 1477/23.10.2012г., по описа на Служба по вписванията при Районен съд Велинград. Длъжникът се намира в гражданска съсобственост по отношение на другите иделани части от имота със съсобствениците Фатме Джасурова ; Исмет Трампов ; Кадрие Ахмед ; Фатме Семерджиева ; Атем Сиджим и съпругата на длъжника в режим на СИО по отнощение на имот в т.36 от обявлението Зюлфие Сюлейманова Тинева. Върху описаните недвижим имот има следните вписвания: Книга ВЪЗБРАНИ, вх. рег. № 1294 / 21.07.2014г. .05.2014г., том 1, № 95 / 2017г., дв. вх. рег. № 1293 / 21.07.2017г., по искане на кредитора Таня Ангелова Катранджиева Интересуващите се от горепосочения недвижим имот могат да се явят в канцеларията на Районен съд Велинград, всеки работен ден, за да прегледат книжата. Всички желаещи да прегледат имота могат да сторят това във времето за оглед: петък от 16:00 до 18:00 часа, на място в землището на гр. Сърница, чрез назначения от ЧСИ пазач/управител чрез кантората на ЧСИ. Телефон за допълнителна информация 0882 14 87 99 в кантората на ЧСИ М. Ангелова. Задатъкът от 10% върху началната цена ЗА ВСЕКИ имот ПООТДЕЛНО, като изрично се посочва за съответния имот под кой номер в обявлението се намира, съгл. чл. 489, ал. 1 от ГПК (в сила от 01.03.2008 г.), за участие в публичната продан, се внася предварително по сметка на частния съдебен изпълнител, посочена както следва: ЦКБ АД КЛОН ПАЗАРДЖИК, IBAN BG19CECB979050E7839800, BIC код CECBBGSF с титуляр Мария Ганчева Николова - Ангелова, по изп. дело № 364 / 2017г. на ЧСИ рег. № в КЧСИ 884. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанция за внесен задатък в запечатан плик. Предложенията се подават в канцеларията на Районен съд гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3, което се отразява във входящия регистър, съгласно чл. 489, ал.4 ГПК (в сила от 01.03.2008 г.). ВНИМAНИЕ: В случай, че предложената цена е над 30 000 лева, всеки наддавач е длъжен да подаде Декларация за произход на средства съгласно чл. 4, ал. 7 и чл. 6, ал. 5, т. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари (ЗМИП), а наддавачът – юридическо лице да подаде също Декларация за действителния собственик/-ци на юридическото лице съгласно чл. 6, ал. 2 от ЗМИП. Образци на наддавателното предложение и декларациите може да получите в кантората на ЧСИ Мария Ангелова. ОБЯВЯВАНЕТО на купувач ще се извърши на 12.01.2018г. (петък) от 13:00 часа от частния съдебен изпълнител в сградата на Районен съд гр. Велинград, ул. „Хан Аспарух“ № 3 в присъствието на явилите се наддавачи, за което се съставя протокол (чл. 492, ал.1 ГПК, в сила от 01.03.2008 г.).

ЧСИ

Име: Мария Ганчева Николова - Ангелова
Служебен номер: 884
Телефон: 034 98 61 51
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул. Петко Машев № 11, ет. 0
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.maria-angelova.net
Виж всички активни обяви за имоти на Мария Ганчева Николова - Ангелова

Актуални обяви