Двустаен апартамент

Начална цена: 32400.00 лв. Покажи в EUR

50 кв.м., ЯМБОЛ
САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.547.29.18.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Диана” № 16, вх.А, ет.4, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 14, с площ 50 кв.м

Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
ЧСИ: Ирина Станева Христова
Срок: от 08.02.2018 до 08.03.2018
Обявяване на: 09.03.2018 09:00
Публикувана на: 04.01.2018 13:03

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ №878 И.ХРИСТОВА О Б Я В Л Е Н И Е Подписаната Ирина С. Христова Частен съдебен изпълнител рег.№878 с район на действие-Ямболски окръжен съд, обявявам на заинтересованите,че съгл.чл.487 ГПК от 08.02.2018г. - до 08.03.2018г. ще се проведе НОВА ВТОРА публична продан по изп. дело по изп. дело №.20168780401202, в сградата на РС-Ямбол, като на 09.03.2018 г. в 9.00ч.в зала на ЯРС ще бъдат отворени наддавателните предложения за закупуването на недвижими имоти с цел удовлетворяване вземането на „Юробанк България”АД, а именно: САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор 87374.547.29.18.14 по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Ямбол, находящ се в гр. Ямбол, ж.к. „Диана” № 16, вх.А, ет.4, с предназначение: ЖИЛИЩЕ, АПАРТАМЕНТ № 14, с площ 50 кв.м., състоящ се от две стаи, кухня и сервизни помещения, брой нива на обекта: едно; самостоятелният обект е разположен в сграда № 18, в поземлен имот с идентификатор 87374.547.29, ВЕДНО с прилежащите части: таванско помещение № 20 с площ 5.25кв.м., избено помещение № 12 с площ 3.70кв.м., 1.19% ид. ч. от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена, при граници и съседи на СОС: на същия етаж: 87374.547.29.18.15, 87374.547.29.18.13, под обекта: 87374.547.29.18.10; над обекта: 87374.547.29.18.18- Цената,от която ще започне проданта,съгл.чл.468 ГПК е в размер на 32 400 лв./тридесет и две хиляди и четиристотин лева/ Имотът е собственост на Митко Андонов Желязков и Галина Нанкова Желязкова, за него е наложена възбрана в полза на взискателя, учредена е ипотека за обезпечаване вземане в размер на 36200 евро главница, както и лихви и разноски. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ. Книжата за проданта се намират в кантората на ЧСИ. За участие в наддаването се внася задатък 10% от оценката в„Интернешънъл Асет Банк” Ямбол с BIC:IABGBGSF,IBAN:BG74IABG70945000664000. Всеки наддавач посочва предложената от него цена с цифри и думи и подава предложението си с квитанцията за внесения задатък в запечатан плик. Наддавачът може да направи само едно наддавателно предложение. Всяко наддавателно предложение се прави отделно. Предложенията се подават в канцелярията на ДСИ при РС-Ямбол, стая 105,което се отразява във входящия регистър. Наддавателни предложения от лица, които нямат право да вземат участие в публичната продан, предложения за цена под началната, както и предложения, надхвърлящи началната с повече от 30 на сто, са недействителни. Не могат да участват в публичната продан:лицата по чл.185 ЗЗД,ЧСИ и работещите при ЧСИ. При придобиване на имота се дължат:местен данък, такса за издаване на постановление за възлагане в размер на 1.8% от достигнатата цена/не по-малко от 60лв. и не повече от 3600лв./, такса за вписване на постановлението за възлагане 0.1% от стойността и за въвод в придобития имот 1.2% от стойността му, но не по-малко от 240лв.с ДДС. За всички преводи на суми над 30000лв., съобразно Закона за мерките срещу изпирането на пари, следва да се подаде декларация: за физически лица-Декларация по чл.4 ал.7 и чл.6, ал.5,т.3 ЗМИТ за произход на средствата, а за юридически лица-Декларация по чл.6 ал.2 ЗМИТ за действителния собственик. Проданта приключва в края на работния ден-08.03.2018г. -17,00ч. Отварянето на наддавателните предложения ще се извърши в зала на РС Ямбол, номерът на която ще бъде обявен от ЧСИ пред деловодството на ДСИ стая 105 при РС-Ямбол преди отварянето на пликовете Гр.Ямбол, 04.01.2018г. ЧАСТЕН СЪДЕБЕН ИЗПЪЛНИТЕЛ………..И.Христова

ЧСИ

Име: Ирина Станева Христова
Служебен номер: 878
Телефон: 046 - 623003
E-mail: [email protected]
Адрес: Ямбол, ул. ЖОРЖ ПАПАЗОВ 5, ЕТ. 3
Окръжен съд: Окръжен съд Ямбол
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Ирина Станева Христова

Актуални обяви