Производствен имот

Начална цена: 29700.00 лв. Покажи в EUR

500 кв.м., Брестовене
ул."Янтра"№5

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
Срок: от 10.01.2018 до 12.02.2018
Обявяване на: 13.02.2018 15:00
Публикувана на: 08.01.2018 14:42
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с предназначение ДВОРНО МЯСТО с площ 700 /седемстотин/ квадратни метра , находящ се в строителните граници на село Брестовене , община Завет, област Разград, на улица "Янтра"№5 /пет/, съставляващо съгласно плана на селото , одобрен със Заповед №573 на Община Завет от 25.06.1968г. УПИ III-535/римско три тире арабско петстотин тридесет и пет / от квартал 78 / седемдесет и осем/, при граници : от север - улица , от запад - УПИ II-536 и УПИ XII-538, от юг - УПИ V-539 и от изток - УПИ IV-534 , ведно с построената в същия имот СГРАДА представляваща "ДЪРВОДЕЛСКА РАБОТИЛНИЦА" със застроена площ 500 /петстотин/ квадратни метра , при граници на сградата : от четири страни свободна площ на поземления имот. При начална продажна цена 29700.00 лева /двадесет и девет хиляди и седемстотин лева/. Тежести на имота : Договорна ипотека с вх. Рег.№422/26.03.2010г. , акт №4, том 1 на СВ – Кубрат, възбрана по изп. Дело №20157610400187 по описа на ЧСИ,възбрана с вх.№1237/09.04.2015г. , акт №22, том 1 на СВ – Кубрат, възбрана с вх.№815/09.03.2015г. , акт №16, том 1 на СВ – Кубрат, възбрана с вх.№912/26.03.2014г. , акт №23, том 1 на СВ – Кубрат. Начална дата на проданта – 10.01.2018г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта –    12.02.2018г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 12.02.2018г. в канцеларията – регистратура на Районен съд – град Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемите имоти за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в "УНИКРЕДИТ БУЛБАНК"АД, IBAN BG49UNCR70001520207535, BIC код UNCRBGSF, по изпълнително дело №20157610400187. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 13.02.2018г. в 15:00 часа в сградата на Районен Съд – град Кубрат. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан

ЧСИ

Име: Гюнеш Шабанов Солаков
Служебен номер: 761
Телефон: 084 - 663011
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гюнеш Шабанов Солаков

Актуални обяви