Къща

Начална цена: 25515.00 лв. Покажи в EUR

128 кв.м., КУБРАТ
ул."Валентина Терешкова"№3

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
Срок: от 10.01.2018 до 12.02.2018
Обявяване на: 13.02.2018 15:45
Публикувана на: 08.01.2018 14:47
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 40422.504.318.1.2 (четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка триста и осемнадесет точка едно точка две), със застроена площ от 64 (шестдесет и четири) квадратни метра, находящ се в многофамилна, едноетажна масивна ЖИЛИЩНА СГРАДА с идентификатор № 40422.504.318.1 ( четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка триста и осемнадесет точка едно), със застроена площ от 128 (сто двадесет и осем) квадратни метра, построена в поземлен имот с идентификатор № 40422.504.318 ( четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и четири точка триста и осемнадесет) по кадастралната карта и кадастралните регистри на град Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрени съсЗаповед № РД-18.7/14.02.2006 година на Изпълнителния директор на АГКК, находящ се в град Кубрат, община Кубрат, област Разград, с адрес: улица „Валентина Терешкова“ № 3 /три/, с площ от 633 (шестотин тридесет и три) квадратни метра, с трайно предназначение на територията – урбанизирана, с начин на трайно ползване – ниско застрояване до 10/десет/ метра, стар идентификатор – парцел XVII-803, квартал 84, при граници на имота: 40422.504.320, 40422.504.310, 40422.504.532, 40422.504.319, 40422.504.309 и 40422.504.541, което жилище заема източната половина от гореописаната сграда, представляващо самостоятелно жилище с отделен вход от изток, ведно с ½ /една втора/ идеална част от таванските помещения, както и избено помещение, заемащо източната половина на сградата, и ½ /една втора/ идеална част от всички общи части на сградата, при граници на жилището: на същия етаж – 40422.504.318.1.1, под обекта няма, над обекта няма, ведно с ½ (една втора) идеална част от описания по горе поземлен имот – дворно място. При начална продажна цена 25 515.00 лв. (двадесет и пет хиляди петстотин и петнадесет лева ). Тежести на имота: Договорна ипотека с вх.рег.№ 2621/03.09.2008г. , акт №184, том 1 на СВ-гр.Кубрат, Възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 10.01.2018г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 12.02.2018г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 12.02.2018г. в канцеларията – регистратура на Райоен съд – гр. Кубрат. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г. Солаков в "Банка ДСК" ЕАД , IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20137610400190. Приключване на проданта и обявяване на резултатите : по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 13.02.2018г. в 15:45 часа в сградата на Районен съд- гр. Кубрат . Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа през периода на публичната продан.

ЧСИ

Име: Гюнеш Шабанов Солаков
Служебен номер: 761
Телефон: 084 - 663011
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гюнеш Шабанов Солаков

Актуални обяви