Двустаен апартамент

Начална цена: 18800.00 лв. Покажи в EUR

65 кв.м., КУБРАТ
ул."Иван Вазов"№2, вх.А, ет.5, ап.14

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Гюнеш Шабанов Солаков
Срок: от 10.01.2018 до 12.02.2018
Обявяване на: 13.02.2018 15:30
Публикувана на: 08.01.2018 14:50
Резултат: Нестанала. Липса на наддаване

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

САМОСТОЯТЕЛНО ОБОСОБЕН ОБЕКТ В СГРАДА – АПАРТАМЕНТ №14/четиринадесет/, находящ се в гр.Кубрат, област Разград, с административен адрес  : , ул.“Иван Вазов“№2 /две/, на V /пети / жилищен етаж, вход „А“,  , с идентификатор № 40422.505.420.4.14  / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка четиристотин и двадесет точка четири точка четиринадесет/ по кадастрална карта на гр.Кубрат, община Кубрат, област Разград, одобрена със заповед № РД -18- 51/ 27.07.2009г.  на Изпълнителния директор АГКК, находящ се в поземлен имот с идентификатор №40422.505.420  / четиридесет хиляди четиристотин двадесет и две точка петстотин и пет точка четиристотин и двадесет / , състоящ се от дневна, спалня, кухня и сервизни помещения, със застроена площ 65.03 кв. м/ шестдесет и пет цяло и три стотни квадратни метра/ , при съседи : на същия етаж - №40422.505.420.4.15, №40422.505.420.4.13, под обекта - №40422.505.420.4.11 и над обекта - 40422.505.420.4.11, ведно с принадлежащото му избено помещение №14/четиринадесет/ с полезна площ от 4.47 кв.м / четири цяло и четиридесет и седем стотни квадратни метра/, при съседи : дясно – изба №13 на ап.13, външна стена и коридор , както и 5.65% /пет цяло шестдесет и пет стотни процента/ идеални части от от общите части на сградата и 71.71 кв.м / седемдесет и едно цяло и седемдесет и една стотни квадратни метра/ от отстъпеното право на строеж върху мястото, върху което е построена сградата – общинска собственост. При начална продажна цена 18800.00 лв. (осемнадесет хиляди и осемстотин лева). Тежести на имота: Договорна ипотека с вх.рег.№724, акт №26, дело№300, стр.1575 от 12.03.2008г. в полза на „БАНКА ДСК”ЕАД гр. София и възбрана по изпълнителното дело. Начална дата на проданта – 10.01.2018 г. - 08.00 часа Крайна дата на проданта - 12.02.2018 г. - 17.00 часа Наддавателните предложения в затворен плик, придружени от документ удостоверяващ внасянето на 10% задатък от началната продажна цена се приемат до 17.00 часа на 12.02.2018г. в канцеларията – регистратура на РАЙОНЕН СЪД КУБРАТ. Задатъкът една десета част от началната цена на продаваемия имот за правоучастие в проданта се внася предварително по сметка на ЧСИ – Г.Солаков в "Банка ДСК" ЕАД , IBAN BG44STSA93000012368932, BIC STSABGSF по изпълнително дело №20107610400125. Приключване на проданта и обявяване на резултатите :  по реда на чл.492, ал.1 и ал.2 ГПК на 13.02.2018г. в 15:30 часа в сградата на РАЙОНЕН СЪД КУБРАТ. Оглед на обекта – всеки четвъртък от 14 до 16 часа  през периода на публичната продан.

ЧСИ

Име: Гюнеш Шабанов Солаков
Служебен номер: 761
Телефон: 084 - 663011
E-mail: [email protected]
Адрес: Разград, ул. Цар Асен No2, ет.3, стая 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Гюнеш Шабанов Солаков

Актуални обяви