Къща

Начална цена: 65696.00 лв. Покажи в EUR

70 кв.м., Дълбок дол
Община Троян, с. Дълбок дол, ул. "Иван Дойчев" № 27

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 26.01.2018 до 26.02.2018
Обявяване на: 27.02.2018 14:00
Публикувана на: 09.01.2018 10:33
Резултат: Нестанала. Спряна по молба на взискателя

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Недвижим имот, находящ се в с. Дълбок дол, община Троян, област Ловеч, а именно:УРЕГУЛИРАН ПОЗЕМЛЕН ИМОТ обособен като парцел I /първи/ , пл. номер 539 /петстотин тридесет и девет/, целият с площ от около 2 180 /две хиляди сто и осемдесет/ кв. м. , ЗАЕДНО с построените в него цялата двуетажна паянтова жилищна сграда обособена като самостоятелно еднофамилно жилище, както и двуетажна паянтова жилищна сграда, обособена като самостоятелно еднофамилно жилище, със застроена площ от 42 /четиридесет и два/ кв. м. и разгърната площ от 84 /осемдесет и четири / кв. м. и двуетажна паянтова стопанска постройка, както и всички подобрения в този урегулиран поземлен имот, обособен като такъв със Заповед № 1013 от 08.09.2006 г. на Кмета на Община Троян /ЧИРП за парцели I - 447 (първо римско - четиристотин четиридесет и седем арабско) , II – 438 (второ римско – четиристотин тридесет и осем арабско) и III – 441 (трето римско-четиристотин четиридесет и едно арабско) в кв. 51 (петдесет и първи) по плана на с. Дълбок дол, от които е обособен УПИ I-539 (едно римско-петстотин тридесет и девет арабско) в кв. 51 (петдесет и първи) /, при граници за новообразувания УПИ: от две страни улици и жилищни парцели на други собственици, А СЪГЛАСНО СКИЦА представлява Поземлен имот с идентификатор 24476.760.360 ( двадесет и четири хиляди четиристотин седемдесет и шест ) по кадастралната карта и кадастралните регистри, одобрени със Заповед РД-18-112/29.12.2008г. на Изпълнителен директор на АГКК, последно изменение със заповед: няма издадена заповед за изменение в КККР, адрес на поземления имот: Община Троян, с. Дълбок дол, ул. „Иван Дойчев“ № 27, с площ от 2589 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, Начин на трайно ползване: Ниско застрояване ( до 10 м. ), при съседи: 24476.760.877, 24476.760.364, 24476.760.356, 24476.760.1540, 24476.760.359, 24476.760.865, 24476.760.841, ведно с построените в имота: СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.1, застроена площ от 47 кв.м., брой етажи – 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.2, застроена площ от 61 кв.м., брой етажи – 2, предназначение: Жилищна сграда – еднофамилна, СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.3, застроена площ от 20 кв.м., брой етажи – 1, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.4, застроена площ от 48 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.5, застроена площ от 70 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Селскостопанска сграда; СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.6, застроена площ от 41 кв.м., брой етажи: 2, предназначение: Друг вид сграда за обитаване и СГРАДА с идентификатор 24476.760.360.7, застроена площ от 6 кв.м., брой етажи: 1 и предназначение: Друг вид сграда за обитаване.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1391/2016г.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – ПЧСИ Христо Христов, тел. 0879 634 658,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви