Производствен имот

Начална цена: 776160.00 лв. Покажи в EUR

14750 кв.м., ЛОВЕЧ
гр. Ловеч, ул. "Подп. Александър Кусев"

Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
ЧСИ: Велислав Любомиров Петров
Срок: от 09.02.2018 до 09.03.2018
Обявяване на: 12.03.2018 12:00
Публикувана на: 10.01.2018 14:27

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

Поземлен имот с идентификатор 43952.507.9625 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет/ с адрес на поземления имот: гр. Ловеч, ул. Подп. Александър Кусев, с площ от 14 750 /четиринадесет хиляди седемстотин и петдесет стотни/ кв. м., с трайно предназначение на територията: урбанизирана и начин на трайно ползване: средно застрояване /от 10 до 15м/, със стар идентификатор: 43952.507.9620 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем,точка, девет шест две нула/, номер на предходен план: 43952.507.9620 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две нула/, квартал I /първи/, парцел 83 /осемдесет и три/, и съседи по схема: 43952.507.4602; 43952.507.9601; 43952.507.9624; 43952.507.9612; и сгради които попадат в имота: сграда с идентификатор 43952.507.9625.1 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем,точка, девет шест две пет, точка, едно/ с площ от 1582 /хиляда петстотин осемдесет и два кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.2 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, две/ с площ от 84 /осемдесет и четири/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.3 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, три/ с площ от 1417 / хиляда четиристотин и седемнадесет/ кв. м., брой етажи 1 / един/, предназначени: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.4 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, четири/ с площ от 172 /сто седемдесет и два/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.5 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем,точка, девет шест две пет,точка, пет/ с площ от 165 /сто шестдесет и пет/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.6 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, шест/ с площ от 232 /двеста тридесет и два/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.7 / четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка девет шест две пет, точка, седем/ с площ от 657 /шестстотин петдесет и седем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.8 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка девет шест две пет, точка, осем/ с площ от 146 /сто четиридесет и шест/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.9 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем,точка, девет шест две пет, точка, девет/ с площ от 144 /сто четиридесет и четири/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сгради с идентификатор 43952.507.9625.10 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, десет/ с площ от 60 /шестдесет/ кв.м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.11 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, единадесет/ с площ от 537 /петстотин тридесет и седем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.12 /четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, дванадесет/ с площ от 12 /дванадесет/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.13 / четири три девет пет две, точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, тринадесет/ с площ от 53 /петдесет и три/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.14 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, четиринадесет/ с площ от 57 /петдесет и седем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда; сграда с идентификатор 43952.507.9625.15 /четири три девет пет две,точка, пет нула седем, точка, девет шест две пет, точка, петнадесет/ с площ от 38 /тридесет и осем/ кв. м., брой етажи 1 /един/, предназначение: промишлена сграда.
Допълнителна информация можете да намерите в прикаченото обявление по изп. дело № 1131/15.

Повече информация и снимки на www.velislavpetrov.com
Лице за контакт в кантората – Анета Иванова, тел. 0879 634 663,
email: [email protected]

ЧСИ

Име: Велислав Любомиров Петров
Служебен номер: 879
Телефон: 068 699 460; 0875 308 460
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Ловеч, бул. "България" № 5, ет. 2
Окръжен съд: Окръжен съд Ловеч
Уеб сайт: http://www.velislavpetrov.com
Виж всички активни обяви за имоти на Велислав Любомиров Петров

Актуални обяви