Двустаен апартамент

Начална цена: 21600.00 лв. Покажи в EUR

56 кв.м., РАЗГРАД
гр.Разград, п.к.7200, ж.к.Орел, бл.22 /двадесет и две/, вх.А, ет.5 /пет/, ап.14

Окръжен съд: Окръжен съд Разград
ЧСИ: Георги Александров Стоянов
Срок: от 15.02.2018 до 15.03.2018
Обявяване на: 16.03.2018 13:30
Публикувана на: 10.01.2018 16:07

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1
Сканирано обявление 2
Сканирано обявление 3

Виж на картата

Описание

½ ид.ч. /една втора идеална част/ от САМОСТОЯТЕЛЕН ОБЕКТ В СГРАДА с идентификатор № 61710.504.137.25.14 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто тридесет и седем, точка, двадесет и пет, точка, четиринадесет/ по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр.Разград, общ.Разград, обл.Разград, одобрени със Заповед РД-18-37/10.03.2008г. на Изпълнителния директор на АГКК, с адрес на имота: гр.Разград, п.к.7200, ж.к.Орел, бл.22 /двадесет и две/, вх.А, ет.5 /пет/, ап.14 /четиринадесет/, като самостоятелния обект се намира в сграда 25 /двадесет и пет/, построена в поземлен имот с идентификатор № 61710.504.137 /шестдесет и една хиляди седемстотин и десет, точка, петстотин и четири, точка, сто тридесет и седем/, с предназначение на самостоятелния обект: жилище, апартамент, с посочена в документа площ: 56.02 кв.м. /петдесет и шест цяло и две стотни квадратни метра/, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 61710.504.137.25.13, 61710.504.137.25.15, под обекта 61710.504.137.25.11 и над обекта: 61710.504.137.25.17. ведно с прилежаща изба № 14/четиринадесет/, ведно с 5.53% /пет цяло и петдесет и три стотни процента/ идеални части от общите части на сградата и съответните идеални части от правото на строеж върху терена; начална цена: 21600.00 лв.

ЧСИ

Име: Георги Александров Стоянов
Служебен номер: 912
Телефон: 084 55 88 33
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Разград, ул. Марица №1, ет. 1
Окръжен съд: Окръжен съд Разград
Уеб сайт: http://
Виж всички активни обяви за имоти на Георги Александров Стоянов

Актуални обяви