Склад

Начална цена: 1512.27 лв. Покажи в EUR

5 кв.м., Батак
м. Правия път, ет. -1

Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
ЧСИ: Добромир Иванов Даскалов
Срок: от 27.01.2018 до 27.02.2018
Обявяване на: 28.02.2018 11:15
Публикувана на: 11.01.2018 10:35
Резултат: Станала

Сканирано обявление:
Сканирано обявление 1

Виж на картата

Описание

22./ Самостоятелен обект в сграда с идентификатор 02837.11.513.1.22 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три, точка, едно, точка, две, две) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: гр. Батак, п.к. 4580, м. Правия път, ет. -1, находящ се в сграда № 1, която е на четири надземни етажа - от 1 до 4 вкл., разположена в ПИ с идентификатор 02837.11.513, предназначение на самостоятелния обект: за склад, брой нива на обекта: 1, посочена в документа площ: 5.40 кв.м., ниво 1, при съседни самостоятелни обекти в сградата: на същия етаж: 02837.11.513.1.21, под обекта: няма, над обекта: 02837.11.513.1.3, ВЕДНО с 0,0041 % идеални части от ПОЗЕМЛЕН ИМОТ с идентификатор 02837.11.513 (нула, две, осем, три, седем, точка, едно, едно, точка, пет, едно, три) по кадастралната карта и кадастралните регистри на гр. Батак, общ. Батак. обл. Пазарджик, одобрени със Заповед РД-18-10/12.04.2011 г. на Изпълнителен директор на АГКК, адрес на имота: местност Правия път, площ: 3171 кв.м., трайно предназначение на територията: Урбанизирана, начин на трайно ползване: За друг вид застрояване, номер по предходен план: 027227, при съседи: 02837.11.510, 02837.11.428, 02837.11.514, 02837.11.442, 02837.11.443, 02837.11.441, 02837.11.440, 02837.11.375, 02837.11.422, 02837.11.372. Началната цена, от която ще започне наддаването за недвижимия имот, описан под т. 22 по-горе, е в размер на 1 512,27 лв. (хиляда петстотин и дванадесет лева и двадесет и седем стотинки) с вкл. ДДС, съставляваща 90 % от началната цена по първата публична продан, съгласно чл. 494, във връзка с чл. 484 и чл. 485 от ГПК. За цената се прилага чл. 131 от ЗДДС.

ЧСИ

Име: Добромир Иванов Даскалов
Служебен номер: 887
Телефон: 034 460 119
E-mail: [email protected]
Адрес: гр. Пазарджик, ул.Александър Стамболийски №41, ет. 2, офис 6
Окръжен съд: Окръжен съд Пазарджик
Уеб сайт: http://www.lg-bg.com
Виж всички активни обяви за имоти на Добромир Иванов Даскалов

Актуални обяви